Fii Du’aa Jaabeteeɗo

tajre rabbere

Ndee yewtere hino anndina ko woni Du’aa jaabeteeɗo, e sartiiji mun, e neediiji mun, e sababuuji angal jaabegol Du’aa, e saa’iiji e nokkeeli ko Du’aa heewetee jaabeede.

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen