અહમ દીની અસ્બાક

Author :

Description

ગુજરાતી ભાષા મે તરજુમાં કી ગઈ યે કિતાબ છોટી હોને કે બાવાજૂદ બહોત મહતપુર્ણ હૈ, ઇસ મે દીન કે સારે બુનિયાદી ઔર જરૂરી મસાએલ કો લેખક ને જમાં કર દિયા હૈ. ચાહે ઉસ કા સંબંધ અકીદે સે હો,અમલ સે હો યા ઇસ્લામી અખલાક સે હો. એક મુસલમાન કો પુરી જિંદગી કૈસે ગુજારની ચાહીયે સબ કુછ ઇસ કિતાબ મેં જમા કર દિયા ગયા હૈ.

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: