Fontos leckék a muszlim ummah számára

Szerző :

Fordítás:

Áttekintés:

A kiadó:

Leírás

Ez egy bevezető könyv minden muszlim számára. A hit alapjainak és az istenszolgálatoknak az összegzése. Megtaláljuk benne a As-Sahadatan feltételeit, az iszlám és a hit pilléreit, a mosakodás és az imáról tudni valókat, az iszlám illemszabályait, a holttest mosdatását, a temetési ima elvégzését és más nagyon fontos dolgot.

Download
Hozzászólás küldése a Webmesternek

Detailed Description

Fontos leckék a muszlim ummah számára

] magyar – Hungarian – مجري [


﴿ الدروس المهمة لعامة الأمة ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

Fontos leckék a muszlim ummah számára

Bevezetés

Minden hála Allahot illeti, dicsérjük Őt, és Tőle kérünk segítséget és bocsánatot. Menedéket keresünk a Magasságos Allahnál önmagunk rossza és a rossz tetteink elől. Akit Allah vezet, azt senki nem vezetheti tévútra, és akit Allah tévelygésbe visz, azt senki nem tudja vezetni. Tanúsítom, hogy nincs más igaz isten, aki méltó az imádatra, csak Allah, egyedül, nincs neki társa. Azt is tanúsítom, hogy Mohamed az Ő igaz szolgája és Küldötte. Allah, a Magasságos, adja békéjét és áldásait az utolsó prófétának, Mohamednek, jó és tiszta családjának és összes nemes társának.

„Ó ti, akik hisztek! Féljétek Allah-ot az Őt megillető istenfélelemmel! És csak úgy haljatok meg, hogy muszlimok vagytok!ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 3:102]

„Ó ti emberek! Féljétek Uratokat[1]! Ami egyetlen személyből (Ádám) teremtett meg benneteket, és abból megteremtette a feleségét és kettejükből sok férfit és nőt sokasított. És féljétek Allah-ot, Akire hivatkozva szoktátok egymást kérdezgetni! És (óvakodjatok attól, hogy) a rokonságot (megszakítsátok)! Bizony Allah őrzőként áll felettetek.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:1]

„Ó ti, akik hisztek! Féljétek Allah-ot és helyénvalót szóljatok! Kegyes cselekedetek végrehajtásához fog Ő akkor irányítani benneteket és megbocsátja bűneiteket. És az, aki engedelmeskedik Allah-nak és az Ő Küldöttének, hatalmas győzelmet arat.ˮ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 33:70-71]

Tudd,

hogy a legigazabb beszéd Allah Könyve (a Korán), és a legjobb vezetés Mohamed (szallallahu alaihi wa szallam) vezetése. A legrosszabb gonoszság az újítás (a vallási tanításokban, azoktól eltérő dolgok), és mindenújítás (a vallásban) tévelygés, és minden tévelygés a Pokol tüzébe vezet.

Ez egy bevezető könyv minden muszlim számára. A hit alapjainak és az istenszolgálatoknak az összegzése. Kérjük Allahot Nevei és Tulajdonságai által, hogy fogadja el ezt a munkát, és tegye hasznossá azok számára, akik olvassák és/vagy terjesztik.


SZÓSZEDET

· SAAW: szalla Allahu alaihi wa szallam: Allah dícsérje őt és adjon neki békét.

· SWT: szubhanahu wa ta'ala: Legmagasságosabb, Legfennségesebb.

· RAA: radia Allahu anhu (vagy anha): Allah legyen vele elégedett.

· Hadísz: a Próféta (SAAW) hagyományai, mondásai és tettei. A hadíszokat híres tudósok gyűjtötték össze, mint Al-Bukhári, Muszlim, Ahmed, An-Naszá'i, At-Tirmidhi, Abu Dáwúd, Ibn Mádzsah és mások.

Első lecke:

Memorizáljuk a Korán Megnyitó szúráját (fejezetét), Al-Fátiha szúrát, és néhány rövid részt és szúrát a 99. (Az-Zalzalah) szúrától a 114. (An-Nász) szúráig. Minden muszlim tegyen erőfeszítést, hogy memorizálja, olvassa és megértse a Nemes Korán részeit és/vagy szúráit.

Második lecke:

Ismerni a tanúságtétel (As-Sahadatan) jelentését és feltételeit. Nincs más igaz Isten, csak Allah és Mohamed (SAAW) Allah Küldötte. Az a mondatrész, hogy „nincs más igaz Isten" megtagad bármit vagy bárkit, amit Allahon kívül imádnak, és az a mondatrész, hogy „kivéve Allahot" megerősíti, hogy a szolgálat, alávetés és imádat csakis Allahot illeti meg egyedül, anélkül, hogy riválisokat állítanánk Mellé.

As-Sahadatan feltételei:

· Tudni a jelentését.

· Bizonyosság a jelentése felől, amely eltöröl minden kételyt és gyanakvást.

· Őszinteség, ami megtisztítja a kimondót a sirk[2] minden formájától.

· Becsületesség, ami kizárja a képmutatást.

· Szeretet és ragaszkodás As-Sahadatan kijelentéséhez, amely eltörli minden olyan dolog iránti kellemetlenség-érzést, nemtetszést vagy gyűlöletet, amire vonatkozik.

· Ragaszkodás: megtenni azt, amit Allah megparancsolt imádatával kapcsolatban.

· Elfogadni az Allah iránti engedelmességet.

· Eltávolodni minden és mindenki imádatától Allahon kívül.

Harmadik lecke:

A hit hat pillére a következők:

Hit Allahban (Egyedülvalóságában), Angyalaiban, összes Küldöttében, összes Könyvében (eredeti, megváltoztatatlan formájukban), az Utolsó Napban (az Ítéletben), a Sorsban és az Isteni Elrendelésben (akár jó, akár rossz), amelyet Allah elrendelt Tudása szerint, ahogyan megfelelőnek tartotta Bölcsességében.

Negyedik lecke:

A Tauhíd (Hit Allah Egységében) hittételnek három aspektusa van:

Először, hiszünk Allah Egységében olyan értelemben, hogy Ő az egyedüli Teremtő, Fenntartó, Tápláló, stb. Ezt a hitet Tauhíd Ar-Rubúbíjjának nevezik.

Másodszor, felismerjük, hogy Allah egyedül az Egy és Igaz Isten, Akinek joga van az imádathoz, tehát távol maradunk bármilyen más lény vagy dolog imádatától. Ezt a hitet Tauhíd Al-Ulúhíjjának nevezik.

Harmadszor, hiszünk Allah Neveiben és Tulajdonságaiban. E hit neve Tauhíd Al-Aszmá wasz-Szifát.

A Sirket illetően (bárkit vagy bármit társítani Allah mellé imádatban) három kategóriáról beszélhetünk:

Először: Nagy sirk (as-sirk al-akbar), amelyet Allah nem bocsát meg.

Allah azt mondja a sirkről:

(…)ha társítanak, akkor kárba vész, amit tettek." [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 6:88]

„A társítóknak nem szabad Allah mecseteiben szolgálatot ellátni, miközben hitetlenségükkel önmaguk ellen tesznek tanúságot. Nekik kárba vesztek a tetteik. És ők örökkön a Tűzben időznek majd." [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 9:17]

Aki Allah mellé társakat állít és sirkben hal meg, nem lesz neki megbocsátva, és Al-Dzsenna (a Paradicsom) tilalmas lesz a számára, ahogyan Allah, a Hatalmas és Dicsőséges mondja:

„Allah nem bocsátja meg, hogy társítást kövessenek el Vele szemben. Ám megbocsátja azt, ami ezen kívül van, annak, akinek akarja. Aki társítást követ el Allahhal szemben, az bizony hatalmas bűnt eszelt ki." [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:48]

(…) Aki pedig társítást követ el Allahhal szemben, Allah az ő számára tilalmassá tette a Paradicsomot. És az ő menedéke a Tűz lesz. A bűnösöknek nincsenek segítőik."[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:72]

Halottaktól vagy bálványoktól segítséget kérni, állatot áldozni, esküdni rájuk példák a sirk ilyen fajtájára.

Másodszor: kis sirk (as-sirk al-aszgar), amelyet a Korán vagy a Próféta (SAAW) említ, de nem azonos a nagy sirkkel.

Rija' (a látszatért tett cselekedet) és az Allahon kívül másra való esküvés ennek a sirknek a csoportjába tartoznak. Mohamed Próféta (SAAW) azt mondta:

„Amitől a legjobban féltelek titeket, az a kis sirk." Amikor megkérdezték tőle, mi az, azt moondta: «Rija»."[3]

Ő (SAAW) azt is mondta: „Aki bármi másra esküszik Allahon kívül, az kis sirket követ el."[4]

A Próféta (SAAW) arra is figyelmeztetett:

„Ne mondjátok azt, hogy ha Allah és ez és ez (az ember) akarja, hanem mondjátok: «Ha Allah, majd ez és ez (az ember) akarja»"[5]

Ez a fajta sirk nem feltétlenül vezet hitetlenségbe az iszlámtól vagy örök tartózkodáshoz a Pokolban, azonban megszünteti a hit teljességét.

A harmadik fajta sirket, ami a rejtett sirk, Mohamed Próféta (SAAW) így magyarázta:

„Ne mondjak nektek valamit, amitől jobban féltelek titeket, mint az Antikrisztustól?" Azt mondták: De igen, ó Allah Küldötte. Azt mondta: „A rejtett sirk, amikor valaki csak azért szépíti imájának módját, mert valaki nézi őt."[6]

A sirket más módon két fajtára is lehet osztani;

Nagyobb és Kisebb. Ebben az esetben a rejtett sirk magába foglalja mind a nagyobb és a kisebb sirket, attól függően, hogy milyen tettről van szó. Ha olyan a sirk, amit a képmutatók követnek el, akik hamis hitüket elrejtik, míg iszlámot mutatnak félelemből, akkor nagyobb sirkről beszélünk. Ha olyan, mint a rijá', akkor kisebb sirkről.

Ötödik lecke:

Az iszlám öt pillére a következők:

As-Sahadatan, vagyis tanúsítani, hogy nincs más, aki méltó az imádatra, csak Allah, és hogy Mohamed (SAAW) az Ő Küldötte; imádkozás; adakozás (Zakah); böjt Ramadan hónapban; és zarándoklat (Hadzs), ha valaki megengedheti magának.

Hatodik lecke:

Az imának kilenc feltétele van:

Iszlám, épelméjűség, érettség, a mosakodás (wudhu) elvégzése, tisztaság (test, ruha, imahely tisztasága), megfelelő öltözet, a qibla (a mekkai Kába) felé fordulás, és az aktuális imaidő megléte.

Hetedik lecke:

Az ima érvényességének tizennégy pillére (arkán):

Állni (ha valaki képes rá); mondani: „Allahu Akbar", ami azt jelenti: Allah a Legnagyobb; olvasni a Korán megnyitó szúráját (Al-Fátiha); fejjel és háttal derékszökben lehajolni (Ruku); visszaállni a kezdő álló helyzetbe; leborulni úgy, hogy mindkét láb ujjai, a térdek, a kezek és a homlok (az orr is) megérinti a földet (Szudzsud); felülni; rövid pihenés ülő helyzetben a két leborulás között; nyugalom minden mozdulatnál, az ima alapvető pilléreinek sorrendben történő elvégzése; az utolsó Tasahud (második rész); ülni az utolsó Tasahudnál; fohászkodni Mohamed Prófétáért (SAAW), és az arc elfordítása jobbra és balra azt mondva: „Asz-szalámu alaikum wa rahmatuLlah" (Allah áldása és békéje legyen rajtatok) mindkét oldalon.

Nyolcadik lecke:

Az ima nyolc kötelező cselekedete:

Mondani: Allahu Akbar minden mozdulatnál az imámmal, és akkor is, ha egyedül imádkozunk, kivéve ha az imám azt mondja: Szami Allahu liman hamidah (Allah meghallgatja azt, aki dícséri Őt), akkor az imádkozó és az imám azt mondja: Rabbana wa lakal-hamd (Rabb-unk (Igaz Urunk), tiéd a dicséret). Mondani: Szubhána Rabbil-Adhím (Tiéd a dicsőség, Rabb-om (Uram, Allah), a Hatalmas) ruku-ban. Mondani: Szubhána Rabbil-'Álá (Tiéd a dicsőség, Rabb-om (Uram, Allah), a Magasságos) szudzsud-ban. Mondani: Rabbi ighfir lí (Rabb-om (Uram, Allah), bocsáss meg nekem) a két leborulás közti üléskor. A Tasahud első része (at-tasahud al-awwal), és az ülés ennek elmondásakor.

Kilencedik lecke:

Tudni a Tasahud tartalmát:

Első rész: „At-tahijjátu liLlahi wa-sszalawátu wa-ttajjibát. Asszalámu alaika ajjuhá-nnabíju wa rahmaduLlai wa barakatuh. Asszalámu alainá wa ala ibád-iLlahi-sszálihín. Ashadu an lá iláha illaLlah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa raszúluh."

Második rész: „Allahumma szallí ala Muhammad wa ala áli Muhammad kamá szallaita ala Ibráhím wa ala áli Ibráhím. Wa bárik ala Muhammad wa ala áli Muhammad kamá bárakta ala Ibráhím wa ala áli Ibráhím. Innaka Hamídun Madzsíd."

Első rész fordítása: „Allahé az üdvözlet, az ima és a jó dolgok. Béke legyen veled, Ó Próféta, és Allah kegyelme és áldásai. Béke legyen velünk és Allah igaz szolgáin. Tanúsítom, hogy nincs más jogosan imádható istenség, csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte."

Második rész fordítása: „Ó Allah. Magasztald fel Mohamedet és Mohamed családját, ahogy felmagasztaltad Ábrahámot és Ábrahám családját. És áldd meg Mohamedet és Mohamed családját, ahogy megáldottad Ábrahámot és Ábrahám családját. Valóban, Te vagy a legméltóbb a dicséretre, a Legdicsőségesebb."

A Tasahud elmondása után a szolga menedéket kér Allahtól a pokol és a sír kínzásaitól, az evilági és a halál utáni próbatételektől, és az Antikrisztustól. Ez után fohászkodhat és kérhet Allahtól bármit, amit szeretne, a legjobb, ha a Próféta (SAAW) által mondott fohásszal:

„Ó Allah, add, hogy megemlékezzek Rólad, hálát adjak Neked és szolgáljalak a legjobb módon (ahogy Allah és a Küldötte elrendelte). Ó Allah, kárt okoztam magamnak, és nincs más, aki meg tudna bocsátani, csak Te. Bocsáss meg nekem és könyörülj rajtam. Te vagy a Könyörületes, a Megbocsátó."

Tizedik lecke:

Az ima szunna (önkéntes) cselekedetei:

1. Az imára hívás.

2. A kezek mellkasra helyezése úgy, hogy a jobb kéz a bal kéz felett legyen, amikor álló helyzetben vagyunk.

3. A kezek felemelése a vállakhoz vagy a fülek közelébe zárt ujjakkal, amikor Allahu Akbar-t mondunk az ima elején, a ruku előtt, a ruku utáni felálláskor, és álláskor, mikor megkezdjük az ima harmadik egységét.

4. Mondani: Szubhána Rabbil-Adhím és Szubhána Rabbil-'Álá többször a rukuban illetve a szudzsudban.

5. Mondani Rabbi ighfir lí warhamni wahdíni warzuqni wa'afini wadzsburni (Allah, Rabb-om, bocsáss meg nekem, könyörülj rajtam, vezess engem, láss el engem, gyógyíts meg engem és vigasztalj meg) többször a két leborulás közti üléskor.

6. Meghajláskor a fej és a hát egy szintben kell, hogy legyen. Ez a ruku-helyzet.

7. Leboruláskor a karok ne legyenek közel az oldalunkhoz, sem a felsőtest a combokhoz, sem a combok az alsó lábszárakhoz.

8. A karok felemelése szudzsudban (oldalra, a kéz a földön marad a fülek mellett).

9. Fohászkodni Mohamedért és Mohamed családjáért és Ábrahámért és Ábrahám családjáért (mint a tasahudban).

10. A hajnali és a naplementi és esti ima első két egységét hallható hangon mondani.

11. A két leborulás közti üléskor a bal lábfej külső részén üljünk, hogy a jobb lábfej ujjai érintsék a földet. Ugyanígy kell ülni a tasahud első részénél.

12. A „tawar'ruk" (fent elmagyarázott) pozícióban ülni az egész tasahud elmondása alatt.

13. Fohászkodni a tasahud elmondását követően.

14. A dhohr (déli), aszr (délutáni), a maghreb (naplementi) ima utolsó rakája és az isa (esti) ima utolsó két rakáját suttogva mondani.

15. A Szent Korán egy másik részét olvasni a megnyitó szúra (Al-Fatiha) után.

Tizenegyedik lecke:

Az ima érvénytelenítői:

Minden ima érvénytelen, ha a következő események bármelyike bekövetkezik:

1. Szándékos beszéd (az ima szövegén kívül).

2. Nevetés.

3. Evés.

4. Ivás.

5. A test olyan részeinek felfedése, amelyek takarva kell, hogy legyenek ima alatt.

6. Nagyfokú eltérés a qibla irányától.

7. Túlzott, ok nélküli mozgás, amelyek nem tartoznak az imához.

8. A mosakodás érvényvesztése.

Tizenkettedik lecke:

A mosakodás tíz feltétele:

1. Iszlám.

2. Épelméjűség.

3. Érettség.

4. Szándék.

5. Folyamatosság (nem szabad szándékosan abbahagyni a mosakodást befejezése nélkül).

6. Isztindzsá (az illemhely használata utáni vízzel való tisztálkodás) vagy isztidzsmar (illemhely használata utáni száraz tisztálkodás) mosakodás előtt.

7. A víznek tisztának és mubah-nak (megengedettnek) kell lennie (tehát nem szabad lopott vagy erőszakkal elvett vizet használni).

8. Minden olyan dolog kivétele a vízből, amely megakadályozhatja, hogy eljusson a mosakodás helyeihez, mint pl. sár.

9. Akik folyamatosan elvesztik wudhujukat (gáz, vizelet vagy bármi miatt, ami érvényteleníti a mosakodást),közvetlenül ima előtt végezzék el.

10. A mosakodás érvénytelenítői: tevehús evése, alvás, és minden, ami az alsó testnyílásokon kijön.

Tizenharmadik lecke:

A mosakodás kötelező elemei:

1. Kéz megmosása

2. Arc megmosása, majd felszívni vizet az orrba és a szájat kiöblíteni.

3. Alkar megmosása könyökökkel együtt.

4. A fej áttörlése és a fül kimosása.

5. A lábfej megmosása a sarokkal együtt, bokáig.

6. A mosakodás sorrendben való elvégzése, késlekedés nélkül.

Tizennegyedik lecke:

A mosakodás hat érvénytelenítője:

1. Természetes ürítés, mint vizelet, széklet, gáz, stb.

2. Bármilyen tisztátalan anyag, ami nagy mennyiségben távozik a szervezetből.

3. Öntudat elvesztése alvás, eszméletvesztés vagy más miatt.

4. Tevehús evése (mert a Próféta SAAW elrendelte).

5. Az iszlám elutasítása.

6. A nemi szervek érintése kézzel (bármilyen akadály, mint pl. ruha nélkül).

Megjegyzés: A halott mosdatása nem érvényteleníti a mosakodást, kivéve, ha a mosdató keze hozzáér (akadály nélkül) a halott nemi szervéhez. A csókolózás vággyal vagy vágy nélkül nem érvényteleníti a mosakodást, mert a Próféta (SAAW) egyszer megcsókolta az egyik feleségét és utána imádkozott mosakodás nélkül. Ez addig érvényes, amíg nem történik nemi kiválasztás (pl. magömlés). A Magasságos Allah azt mondta:

(…) vagy nőt érintettetek (...)" [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:43]

A nőkkel való kapcsolat ebben az esetben teljes szexuális kapcsolatot jelent, ahogyan Ibn Abbász és mások közölték, és ez a helyes vélemény.

Tizenötödik lecke:

A muszlim ajánlatos erkölcse:

Becsületesség, őszinteség, önmegtartóztatás és szerénység, bátorság, bőkezűség, lojalitás, minden olyantól való távol maradás, amit Allah törvénytelennek ítélt, jó szomszédság, a szűkölködő segítése, és minden más olyan jó viselkedés, amelyet vagy a Szent Korán, vagy a Próféta (SAAW) hagyományai bemutatnak.

Tizenhatodik lecke:

Az iszlám illemszabályai:

Köszönés, jó kedv, jobb kézzel enni és inni, az iszlám szabályainak figyelembevétele hazaérkezéskor, elinduláskor, mecsetbe menéskor vagy utazás alkalmával (és minden más alkalommal), kedves bánásmód a szülőkkel, rokonokkal, szomszédokkal, idősekkel és fiatalokkal, gratuláció, gyász és más szabályai az iszlám etikának.

Tizenhetedik lecke:

Figyelmeztetés a sirk és más rossz tettek ellen, mint a boszorkányság, gyilkosság, az árvák vagyonával való visszaélés, kamat, a harcból való elmenekülés, a hívő nők megrágalmazása, a szülőkkel szembeni engedetlenség, a rokonokkal való kapcsolat megszakítása, a hamis tanúzás, a szomszédok zavarása, kihágások mások ellen és más tettek, amelyeket Allah és a Küldötte (SAAW) kijelentett.

Tizennyocadik lecke:

A holttest mosdatása és a temetési ima elvégzése:

§ A halott mosdatása:

1. Amikor egy muszlimot halottnak nyilvánítottak, a szemeit le kell csukni és állkapcsait egymáshoz illeszteni.

2. A holttest mosdatásánál az mosakodás helyeivel kell kezdeni. A törzset finoman meg kell szorítani, majd az anuszt és a nemi szerveket át kell törölni egy nedves anyaggal. Ezt követően el kell végezni a mosakodást vízzel, amelyben szidr (lótusz) fa leveleket áztattak, ha hozzáférhető. Először a jobb oldalt kell megmosni, majd a balt, és a testet háromszor kell megmosni. Minden alkalommal meg kell finoman nyomni a törzset. A bajuszt és a körmöket le kell vágni és amikor a test tiszta, be kell tekerni három fehér pamut anyagba, amely az egész testet befedi, és illatszerrel kell illatosítani. Ha a test még nem tiszta, a mosakodást ötször vagy hétszer is el kell végezni, majd a testet meg kell szárítani egy tiszta anyaggal. A férfiak haját nem kell megfésülni, viszont a nőkét három fonatba kell fonni és lelógatni hátul.

3. Jobb a férfiakat három anyagba tekerni szoknya vagy amamah (fejfedő) nélkül; a gyerekeket egy vagy három anyagba, és a nőket öt anyagba: a) Dir': egy bő felsőruha elöl kivágott ujjakkal, b) Khimar: a fej és az arc takarására, c) Izzar: egy anyag a derék körül, és d) két anyag, amelybe betekerik őket. A kislányokat be lehet tekerni egy ruhával és két anyaggal.

4. Akinek a legtöbb joga van megmosni egy férfi holttestét, az a választott pártfogója (ha van neki), majd az apja, a nagyapja, majd a legközelebbi rokonai. A nőt az általa választott nő, vagy az anyja, a nagyanyja, majd a legközelebbi női rokonai mosdathatják. A férj mosdathatja a felesége testét és fordítva, mert Abu Bakr-t (RAA) a felesége mosdatta, és Ali bin Abi Talib (RAA) mosdatta feleségét, Fatimát (RAA).

§ A temetési ima (szalat-ul-dzsanaza):

Takbirt mondani: „Allahu Akbar" négyszer.

Al-Fatihát olvasni az első Takbir után. A második Takbir után a Prófétáért fohászkodunk, ahogy a tasahudban tesszük. majd a harmadik „Allahu Akbar" elhangzása után az ember azt mondja, amit általában más imákban mond, mint Allah bocsánatát kéri az összes muszlimra, vagy bármilyen fohászt, amit tud. A legjobb ez:

„Allahumma ighfir li hajjiná wa majjitiná wa sahidiná wa ghaibiná wa szaghíriná wa kabíriná wa dhakariná wa untháná. Allahumma man ahjajtahu minná fa ahjihi alal-iszlám. Wa man tawaffajtahu minná fa tawaffahu alal-imán. Allahumma lá tahrimna adzsrahu wa lá tudlilná ba'dahu …".

„Ó Allah! Bocsáss meg az élőinknek és a halottainknak és a jelenlévőknek és a hiányzóknak és a fiataljainknak és az időseinknek és a férfiaknak és a nőknek közülünk. Ó Allah! Akinek életet adsz közülünk, adj neki életet az iszlámban. És Ó Allah, akit halálba küldesz, add, hogy hitben haljon meg. Ó Allah! Ne fossz meg minket az ő elvesztése miatti türelmünk jutalmától és ne adj nekünk nehézséget utána…"

„…Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa"fu anhu, wa'krim nuzulahi wa wasszi'madkhalahu, wa'ghszilhu bil má'i wathaldzsi walbarad, wa nadzsihi min al-dhunúbi walkhataja kama unaqa lthaubu al-abiadu min ad-danasz. Wa abdilhu dáran khairan min dárihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa adkhilhu l-Dzsannah, wa aidhhu min adhabil-qabr, wa adhabi n-nár, wafszah lahu fí qabrihi wanawir lahu fíhi, Allahumma lá tahrimna adzsrahu wa lá tudlilná ba'dahu."

„Ó Allah, bocsáss meg neki, könyörülj rajta, védd meg és töröld el (bűneit), fogadd őt méltósággal és tedd sírját tágassá, mosd meg őt vízzel, hóval és jégesővel, és tisztítsd meg őt bűnöktől és rossz tettektől, ahogyan a fehér ruha megtisztul a szennytől. Adj neki egy olya házat, ami jobb, mint a (földi) háza, és egy olyan családot, ami jobb, mint a (földi) családja. Vezesd be a Kertbe és védelmezd meg a sír kínzásától és a tűz kínzásától, adj neki tágas helyet a sírban és fényt ott. Ó Allah! Ne fossz meg minket az ő elvesztése miatti türelmünk jutalmától és ne adj nekünk nehézséget utána."

Majd miután negyedszerre is elhangzott az „Allahu Akbar", az ember jobbra fordítja a fejét (és mondja: asszalámu alaikum wa rahmatuLlah) és így végződik a temetési ima.

A legjobb, ha felemeljük a kezünket, amikor mondjuk: Allahu Akbar.

Ha a halott gyerek vagy csecsemő, a következő fohászt mondjuk:

„Alahumma idzsalhi dhikran liwalidajihi wasafí'an budzsaban. Allahumma thaqil bihi mawazínahumá wa a'dhim bihi udzsúrahumá wa alhiqhu bi szalih almu'minín, wadzs'alhu fí kafalati Ibráhím alaihi sz-szalám, waqihi bi rahmatika adhabal-dzsahím."

„Ó Allah, tedd őt megelőző jutalommá és elrejtett kinccsé (az Ítéletnapon) a szülei számára; olyan valakivé, akinek a közbenjárását elfogadod. Ó Allah, tedd őt nehézzé a mérlegen és jutalomban a szülei számára. Add, hogy csatlakozzon a jó hívőkhöz és helyezd Ábrahám (béke legyen vele) oltalma alá, és védd meg őt Kegyelmeddel a tűz kínzásától."

Az imám helyzete a temetési ima alkalmával:

A hagyomány szerint az imám a test feje mellet áll közvetlenül, ha a halott férfi, és a test közepénél, ha nő.

Ha vannak férfiak, nők, fiú- és lánygyermekek holttestei egy temetésen, a következő módon kell elhelyezni őket:

A férfiak közvetlenül az imám előtt. A nők távolabb a qibla felé. A fiúgyerekek a férfiak és a nők között, a férfiakhoz közelebb, a lánygyerekek a nők után, a qibla felé (minden holttestet az imádkozókkal párhuzamosan kell elhelyezni. A testeket úgy kell elhelyezni, hogy a fiúgyerek feje a férfi feje mellett kell, hogy legyen, míg a nő testének közepe fekszik ott, ahol a férfi feje van. A lánygyermek feje a nő feje mellett van. Az imám követői mögötte állnak, éppen úgy, mint más imáknál. Elfogadható, hogy valaki az imám jobbján áll, ha nem talál helyet mögötte.

Minden hála és dicséret Allahot illeti és áldását, békéjét kérjük a Prófétájára, az ő családjára és társaira.[1] Rabb: Allah Ar-Rabb: Ő az, Aki minden dolognak erőt adott a növekedéshez, a mozgáshoz és a változáshoz, Akié a Teremtés és a Hatalom, a Mester, Akivel nincs egyenlő Fennhatóságában, Uralomban és Magasságban. Aki ellát és fenntart minden létezőt. A Rabb a Rubúbíjja tulajdonság gyökere.

[2] Sirk: társítani imádatban valakit vagy valamit Allahhoz.

[3] Imám Ahmed, At-Tabaráni és Al-Baihaqi gyűjtötte Mahmúd bin Lubaid Al-Anszáritól (RAA) jó közvetítői láncolattal. At-Tabaráni is közölte jó közvetítői láncolattal Mahmúd bin Lubaidtól és Rafi' bin Khudaigtól.

[4] Imám Ahmed gyűjtötte Omar bin Al-Khattábtól (RAA) jó közvetítői lánccal. Abu Dáwúd éa At-Tirmidhi is közölték Ibn Omar (RAA) hadíszát, hogy a Próféta (SAAW) azt mondta: „Aki másokra esküszik Allahon kívül, az kufr-ot (hitetlenséget) vagy sirket követ el."

[5] Abu Dáwúd gyűjtötte jó közvetítői láncolattal Hudhaifah bin Al-Jamantól.

[6] Imám Ahmed gyűjtötte (Musznád című könyvében) Abu Sza'íd Al-Khudritól (RAA).

Tudómányos kategóriák: