ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្យាការីម៉ូហាំម៉ាត់ ចងក្រងសៀ

Author :

The Publisher:

Description

ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្យាការីម៉ូហាំម៉ាត់ ចងក្រងសៀវភៅជាភាសារខ្មែរ, និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត ហៃសាំ ពិន សារហាន ,ដែលក្តោបនៅក្នុងវាជាប្រយោគងាយស្រួល ដែលវាមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នកដែលមានការប្តេជ្ញារតិចតួចក៏ដោយ ដើម្បីយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តព្យាការី យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានស្គាល់ប្រវត្តរូបព្យាការី ការរស់នៅរបស់គាត់ និងការចង្អុលបង្ហាញអំពីគាត់ទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអោយយើងងាយស្រួលយល់ដឹងអំពីលក្ខណ:សម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងរូបរាងនិងអត្តចរិកគាត់ព្រមទាំងស្គាល់បណ្តាសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់។ ហើយអ្នកនិពន្ធបានរៀបចំកាលវិភាគនិងផ្ផ្នែកនីមួយៗអមដោយសំនួរសាកល្បងនឹងមិនវែងហើយមិនខ្លីពេកដែរ។

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: