حوكمی فڕێ دانی ڕۆژنامه‌كان بۆ زبڵدان

وه‌سف كردن

هه‌ڵبژارده‌یه‌ك له‌ فه‌تواكانی لیژنه‌ی هه‌میشه‌یی بۆ لێكۆلینه‌وه‌ی زانستی و فه‌توا و بانگه‌واز و رێنمایی له‌ وڵاتی سعودیه‌ ده‌رباره‌ی حوكمی فڕێ دانی ڕۆژنامه‌كان بۆ زبڵدان.

وه‌صفی فراوان

حوكمی فڕێ دانی ڕۆژنامهكان بۆ زبڵدان

پرسیار: ههندێك لهڕۆژنامهكان ( بسم الله الرحمن الرحیم-یا-بهناوی خوای گهورهی تێدانوسراوه)، ئهمانهفڕێ دهدرێنهناو كۆڵان و شهقام، یا ههندێك كهس بۆپاككردنه بهكاری دێنێت، حوكمی شهرعی ئهم كارهچی یه؟

وهڵام: نووسینی ( بسم الله الرحمن الرحیم-یا-بهناوی خوای گهورهی میهرهبان)،لهسهرهتای كتێب و نامهنووسین كارێكی دروسته، پێغهمبهری خوا (صلى الله عليه وسلم) كردوویهتی لهنامهنووسین دا،ههروهها خولهفای ڕاشیدین و هاوهڵان لهدوای ئهو،وهموسڵمانان بهگشتی تا ئهمڕۆ لهسهرئهوهن، لهبهر ئهوهرێزگرتنی ئهم نووسینهوپاراستنی واجیبه،وهسوكایهتی پێكردنی وفڕێ دانی بۆناو زبڵ دان كارێكی حهرامه، وهئهو كهسهی ئهم كارهبكات گوناهباره،لهبهر ئهوهی ( بسم الله الرحمن الرحیم)، ئایهتێكهلهقورئانی پیرۆز و هبهشێكهله ئایهتی ( 30سوورهی النمل) ،بۆیهدرووست نیهبۆهیچ كهسێك ئهم جۆرهڕۆژنامانهبهكار بێنێت بۆ پاكردنهوهی شت، یا بیكاتهسفرهی نان خواردن...، ههروهها فرێ دانی بو ناو زبڵ درووست نیه.

ئهندام /عبد الله بن غدیان

ئهندام/ عبدالرزاق عفیفی

سهرۆكی لێژنه/ عبد العزیز بن عبد الله بن باز

پرسیار: من ژمارهیهكی زۆرم ههیهلهڕۆژنامهی كۆن فڕێ دراون دوای خوێندنهوهیان، ئایا دروسته ئهمانهبدهم به خاوهن ( ئووتو-مهكوی چی) جل شۆر كه جلی تێدا دهق دهكهن یانان فرۆش ( یا گوڵهبهرۆژهفرۆش )بهكاری بێنن بۆ پێویستی خۆیان؟

وهڵام: درووست نیهئهم ڕۆژنامانه بدرێت بهجل شۆرو شت فرۆش تا بهكاری بێنن بۆ شت تێ كردنیان، لهبهر ئهوهی زۆربهی ئهم رۆژنامانهیاووتاری ئایینی یا ئایهتێك یا فهرموودهی پێغهمبهری(صلى الله عليه وسلم) تێدایه، یا ناوهپیرۆزهكانی خوای گهورهی تێدایه،وهبهكار هێنانیان بۆئهم شتانهسووكایهتیهبهئایهتهكان و فهرموودهكان و ئهم ناوهپیرۆزانه، جا بۆیهپاراستنیان له بێ ڕێزی واجیبه، یا ئهبێت بسووتێنرێت و پاشان ژێرگڵ بكرێن لهشوێنێكی پاك، یا ژێر خۆڵێكی پاك بنێژرێت.

ئهندام /عبدالله بن قعود

ئهندام /عبد الله بن غدیان

ئهندام/ عبدالرزاق عفیفی

سهرۆكی لێژنه/ عبد العزیز بن عبد الله بن باز

پرسیار: ئایا درووسته سووتاندنی ڕۆژنامهكان دوای خوێندنهوهیان؟ وهئایا درووستهسووتاندنی لاپهڕهكانی قورئانی پیرۆز كه( دڕاون) ویافڕێ دراون لهشوێنان؟

وهڵام: بهڵێ، درووستهسوتاندنی لاپهڕهی ڕۆژنامهكانی كه ئایهتێك یا فهرموودهی پێغهمبهری(صلى الله عليه وسلم) تێدایه، یا ناوهپیرۆزهكانی خوای گهورهی تێدایه ، پاشان ژێرگڵ بكرێن چونكهئهمهجۆرێكهلهپاراستنیان لهسووكایهتی، ههروهها لاپهڕهكانی قورئان كهدڕاون -چاك ناكرێنهوهو سوودیان لێ وهرناگیرێت-درووستهبسوتێنرێت پاشان بخرێنهژێر خاك و شوێنێكی پاك بۆ ئهوهی حورمهتیان بگیرێت و دووربن لهسوكایهتی.

ئهندام /عبدالله بن قعود

ئهندام /عبد الله بن غدیان

ئهندام/ عبدالرزاق عفیفی

سهرۆكی لێژنه/ عبد العزیز بن عبد الله بن باز

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

پۆڵینه‌ زانستیه‌كان:

ڕای به‌رێزت گرنگه‌ بۆمان