حوكمی هه‌دیه‌ كردنی خێری ته‌واف بۆ كه‌سێكی تر

وه‌سف كردن

پرسیارێكه‌‌ له‌ لایه‌ن شێخ عبد العزیز بن باز وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ده‌قی پرسیاره‌كه ئه‌مه‌یه‌‌: «ئایا دروسته‌ بۆ من حه‌وت شه‌وت به‌ده‌وری كه‌عبه‌دا بسوڕێمه‌وه‌ ونیه‌تی ئه‌وه‌ی لێ بهێنم كه‌ پاداشته‌كه‌ی بكه‌مه‌ هه‌دیه‌ ودیاری بۆ دایكی مردووم؟».

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  حوكمی ههدیه كردنی خێری تهواف بۆ كهسێكی تر

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  شێخ عبد العزیز بن باز

  وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  2012 - 1433

  ﴿ حكم إهداء ثواب الطواف للغير ﴾

  « باللغة الكردية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2012 - 1433

  حوكمی ههدیه كردنی خێری تهواف بۆ كهسێكی تر

  ئهم پرسیاره ئاڕاستهی شێخ عبد العزیز بن باز كراوه ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت)

  پرسیار : برایهك له پرسیارێكیدا ئهڵێت : من كاتێك سهفهر ئهكهم بۆ مهككهی موكهڕهمه بۆ حهج كردن یان بۆ عومره كردن، ئایا دروسته بۆ من حهوت شهوت بهدهوری كهعبهدا بسوڕێمهوه ونیهتی ئهوهی لێ بهێنم كه پاداشتهكهی بكهمه ههدیه ودیاری بۆ دایكی مردووم؟ خوای گهوره پاداشتی خێرتان بداتهوه یاشێخ وهڵامم بدهنهوه .

  وهڵام : هیچ بهڵگهیهكی شهرعی پێ نازانم كه بهڵگه بێت لهسهر دروستی یان شهرعی بوونی وهها كارێك، چونكه عیبادهت كردن فهرمانێكی تهوقیفیه وناكرێت هیچ جۆره بهندایهتێك ئهنجام بدرێت بهبێ بوونی بهڵگهیهكی شهرعی، بۆیه من وای دهبینم كه دروست نییه تهواف كردن بهری كهسێكی تر، لهبهر نهبوونی بهڵگهیهكی شهرعی، بهڵام دروسته لهكاتی تهوافدا دوعا ونزای خێر بۆ دایك وباوكت وموسڵمانان و كهسانی تر بكهیت، لهبهر بوونی بهڵگه گشتیهكان لهسهر شهرعیهتی ئهم كاره، خوای گهوره ههموو لایهك موهفق و سهركهوتوو بكات..