ئایا ووته‌ و گوفتاری نابه‌جێ و حه‌رام ڕۆژوو به‌تاڵ ده‌كه‌نه‌وه‌

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن شێخ محمد بن صالح العثیمین ره‌حمه‌تی خوای لێ بێت، وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه: ئایا ووته‌ و گوفتاری نابه‌جێ و حه‌رام ڕۆژوو به‌تاڵ ده‌كه‌نه‌وه‌ ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

ئایا ووته و گوفتاری نابهجێ و حهرام ڕۆژوو بهتاڵ دهكهنهوه

] kurdish – كوردی – كردي [

شێخ محمد بن صالح العثیمین

وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

2014 - 1435

هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه ؟

« باللغة الكردية »

الشیخ محمد بن صالح العثیمین

ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

2014 - 1435

ئایا ووته و گوفتاری نابهجێ و حهرام ڕۆژوو بهتاڵ دهكهنهوه

ئهم پرسیاره ئاڕاستهی شیخ محمد بن صالح العثیمین كراوه ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت )

پرسیار : ئایا ووته و گوفتاری نابهجێ و حهرام ڕۆژوو بهتاڵ دهكهنهوه ؟

وهڵام : بهناوی خوای بهخشنده ومیهرهبان، سوپاس بۆ خوای گهوره ومیهرهبان، وه درود و صهڵات وسهلام لهسهر محمد المصطفی وئال وبهیت ویار ویاوهرانی ههتا ههتایه .

ئهگهر به ووردی ئهو ئایهته پیرۆزه بخوێنینهوه كه خوای گهوره دهفهرموێت : ▬يا أَ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ♂ واتا : ئهی ئهو كهسانهی باوهڕتان هێناوه ڕۆژووی ڕهمهزان لهسهرتان پێویست كراوه ههر وهكو لهسهر گهلانی پێش ئێوه پێویست كرابوو، بۆ ئهوهی خواناسی و پارێزكاری بكهن.

ئهوجا تێدهگهین مهبهستی سهرهكی و حیكمهت له فهرزكردنی ڕۆژوو لهسهر بهندهكانی خوای گهوره تهقوا و خواناسین وپارێزگاركردنه له سنوورهكانی خوای گهوره، دیاره مهبهست له تهقوایش دووركهوتنهوهیه لهو شتانهی كه خوای گهوره و پێغهمبهرهكهی ( صلی الله علیه وسلم ) حهرامیان كردوون، لهگهڵ ئهنجامم گهیاندی ئهو ئهركانهی كه فهرمانیان پێكردووه، بۆیه دهبینین پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) له فهرموودهیهكیدا فهرموویهتی : « من لم يدع قول الزور ، والعمل به ، والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » واتا : ههر ڕۆژوهوانێك واز له درۆ وبوهتان وكاروكردهوهی خراپه نههێنێت، ئهوه بێگومان خوای گهوره پێویستی بهو كهسه نییه كه واز له خواردن و خواردنهوهی بهێنێت .

بۆیه ئهم فهرموودهیه ڕۆژووهوانان دڵنیا دهكاتهوه كه پێویسته واز له كارو كردهوه و گوفتاری حهرامكراو بهێنن، بهوهی غهیبهتی كهس نهكهن و درۆو وبوهتان دوو زمانی بهدهم كهسهوه ههڵنهبهستن، كڕین وفرۆشتنی حهرام ئهنجام نهدهن، به كورتی واز بهێنن له ههرچی كار وكردهوهی قهدهغهكراو ههیه ، جا ئهگهر مرۆڤ لهم مانگهدا خۆی ڕاهێنا لهسهر ئهم كارو كردهوه چاكانه ودوور كهوتهوه له ڕهوشتی ناشیرین وكاری ناپهسهند بیگومان ئهوه لهتهواوی ساڵهكهیشدا كردار و گوفتاری ڕاست ودروست دهبێت، بهڵام بهداخهوه زۆرێك له ڕۆژوهوانان پێانهوه دیار نییه كه بهڕۆژوون، وه جیاوازی ناكرێت له نێوان ئهو ڕۆژانهی كه بهڕۆژوون لهگهڵ ئهو ڕۆژانهی كه بهڕۆژوو نین، چۆن پێشتر ڕاهاتوون لهسهر ههندێك خوو نهریتی ناشیرین وناپهسهند له گووفتار وكرداریاندا بهههمان شێوه كاتێكیش ڕهمهزان دێت ههر لهسهری بهردهوامن و وازی لێ ناهێنن، ههستی پێ ناكهیت كه بهڕۆژووه، ئهم كارانه ڕۆژوو بهتاڵ ناكهنهوه و نایشكێنن، بهڵام ئهجر وپاداشتهكهی كهم دكهنهوه، و بگره ئهگهر ڕۆژوهكهیان بهراوورد بكهیت به كاروگوفتاره ناشیرینهكانیان پێدهچێت هیچیان بۆ نهمێنێتهوه تینوێتی و برسیهتی نهبێت .

خوای گهوره زاناتره

سهرچاوه : پهرتووكی فهتواكانی ڕۆژووی شێخ محمد بن صالح العثیمین لاپهڕه 358.

پۆڵینه‌ زانستیه‌كان: