حوكمی خوێندنه‌وه‌ی سوره‌تی ( الفاتحة ) له‌ نوێژدا

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن ده‌سته‌ی به‌شی زمانی كوردی له‌ ماڵپه‌ڕی ئیسلام هاوس وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه : " ئایا خوێندنی سوره‌تی ( الفاتحه‌ ) له‌ نوێژدا فه‌رزه‌ یان سوننه‌ت ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  حوكمی خوێندنهوهی سورهتی ( الفاتحة ) له نوێژدا

  < كوردي >

  دهستهی بهشی زمانی كوردی ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

  —™

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة

  < كردي >

  فريق اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  —™

  مراجعة: بشتیوان صابر عهزیز

  حوكمی خوێندنهوهی سورهتی ( الفاتحة ) له نوێژدا

  ئهم پرسیاره ئاڕاستهی ماڵپهڕی ئیسلام هاوس كراوه :

  پرسیار : ئایا خوێندنی سورهتی ( الفاتحه ) له نوێژدا فهرزه یان سوننهت ؟

  وهڵام : سوپاس وستایش بۆ خوای گهوره ومیهرهبان ودروود وصهڵات وسهلام لهسهر پێشهوای مرۆڤایهتی محمدی پێغهمبهری ئیسلام و ئال وبهیت و هاوهڵ وشوێنكهوتوانی ههتا ههتایه .

  جمهوری زانایان له هاوهڵان و تابعین و پاش ئهوانیش لهسهر ئهو ڕایهن كه خوێندنی سورهتی ( الفاتحة ) فهرزه، وه نوێژ به بێ خوێندنی سورهتی ( الفاتحة ) بۆ كهسێك توانای خوێندن و فێر بوونی ههبێت دروست نییه، وه خوێندنی هیچ بهشێكی تریش له قورئان ئهو جێگایه پر ناكاتهوه، ئهمهش ڕای ههریهك له عومهری كوڕی خهتاب و عوسمانی كوڕی عاص و عهبدوڵای كوڕی عهباس و ئهبو هورهیره وئهبو سهعیدی خودریه ( خوایان لێ ڕازی بێت )، پاش ئهوانیش ههریهك له موحهمهدی كوڕی شیهابی زوهری و إبن عهون وئیمامی ئهوزاعی وئیمامی مالیك وئیمامی شافیعی وعهبدوڵای كوڕی موبارهك و ئیمامی ئهحمهد و ئیسحاق وأبو ثهور و سوفیانی ثهوری و داودی ظاهریه ،،،

  ئیمامی ئهبو حهنیفهیش له به ناوبانگتیرین ڕای خۆیدا ئهوهی ووتووه، كه خوێندنی سورهتی ( الفاتحة ) واجبه و فهرز نیه، وه مهرجی دروستی وصیحهتی نوێژ نیه، و خوێندنی سورهتێكی تری غهیری ئهو سورهتهش جێگای خوێندنی سورهتی ( الفاتحة ) دهگرێتهوه، له ڕێوایهتێكیدا تردا دهڵێت : خوێندنی سورهتی ( الفاتحة ) موستهحهبه و واجب نییه ..

  بهڵام ئهوهی كه به ڕای متمانه پێكراو و ئیعتماد لهسهر كراوی مهزههبی حهنهفی ناسراوه ئهوهیه : خوێندنی سورهتی ( الفاتحة ) واجبه لهسهر كهسێك كه بیری ههبێت وفكری لهسهر خۆی بێت، بهڵام ئهو كهسهی كه لهبیری چوو یان به ههڵه و سههو تهركی كرد، ئهوه واجبه سوژدهی سههوی بۆ بهرێت تاوهكو جێگای بۆ پڕ بكاتهوه، وه نوێژهكهی ڕاست ودروسته ئهگهر هاتوو ههندێك له قورئانی لهبری سورهتی ( الفاتحة ) خوێند.

  بهڵام وهك ئاماژهمان پێدا، ڕای ڕاست ودروست و پهسهند كراو لای جمهوری زانایان ئهوهیه، خوێندنی سورهتی ( الفاتحة ) فهرزه و نوێژ بهبێ خوێندنی ئهو سورهته بهتاڵه و دانامهزرێت، ئهویش به بهلگهی ئهو فهرموودهیهی كه پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) فهرموویهتی: «لا صلاة لمن لم یقرأ فاتحة الكتاب» واتا : نوێژی ئهو كهسه صهحیح ودروست نییه ئهگهر هاتوو سورهتی ( الفاتحة ) ی نهخوێند ..

  خوای گهورهش زاناتره ....