صه‌ڵاواتدان له‌سه‌ر پێغه‌مبه‌ری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) له‌ ته‌حیاتی كۆتاییدا

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن ده‌سته‌ی به‌شی زمانی كوردی له‌ ماڵپه‌ڕی ئیسلام هاوس وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه : " ئایا صه‌ڵاواتدان له‌سه‌ر پێغه‌مبه‌ری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) له‌ ته‌حیاتی كۆتاییدا فه‌رزه‌ یان سونه‌ت ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

صهڵاواتدان لهسهر پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم )

له تهحیاتی كۆتاییدا

< كوردي >

دهستهی بهشی زمانی كوردی ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

—™

پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في التشهد الأخير

< كردي >

فريق اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

—™

مراجعة: بشتیوان صابر عهزیز

صهڵاواتدان لهسهر پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم )

له تهحیاتی كۆتاییدا

ئهم پرسیاره ئاڕاستهی ماڵپهڕی ئیسلام هاوس كراوه :

پرسیار : ئایا صهڵاواتدان لهسهر پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) له تهحیاتی كۆتاییدا فهرزه یان سونهت ؟

وهڵام : سوپاس وستایش بۆ خوای گهوره ومیهرهبان ودروود وصهڵات وسهلام لهسهر پێشهوای مرۆڤایهتی محمدی پێغهمبهری ئیسلام و ئال وبهیت و هاوهڵ وشوێنكهوتوانی ههتا ههتایه .

زۆرینهی زانایان لهسهر ئهو ڕایهن كه صهڵاواتدان لهسهر پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) له تهحیاتی كۆتاییدا سوننهته و واجب نیه، ئهمهش ڕای ههر یهك له ئیمامی مالیك و ئههلی مهدینه و ئهبو حهنیفه و ئههلی كوفه و تهواوی زانایانی ئههلی ڕهئی وئیمامی ئهحمهد له یهكێك له ڕیوایهتهكانیدا ( ڕهحمهتی خوایان لێ بێت )، ابن المنذریس لهم بارهیهوه ووتویهتی : تهواوی زانایان جگه له ئیمامی شافعی لهگهڵ ئهوهدان كه صهڵاواتدان لهسهر پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) له تهحیاتی كۆتاییدا سوننهته و واجب نیه .

ئیسحاق یش ووتویهتی : تهرك كردنی صهڵاواتدان لهسهر پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) له تهحیاتی كۆتاییدا به دهست ئهنقهصد و به عهمدی نویژی پێ دروست نابێت، بهڵام ئهگهر به سههو بێت ئومێدم وایه كه نوێژهكهی دروست بێت .

ئیمامی شافعیش ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت ) ڕای وایه : صهڵاواتدان لهسهر پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) له تهحیاتی كۆتاییدا فهرزه وهك تهواوی ڕوكنهكانی تری نوێژ، ئهم ڕایهش نقڵ كراوه له ههر یهك له عومهری كوڕی خهتاب و عهبدوڵای كوڕی مهسعود و ئهبو مهسعودی بهدری ( خوایان لێ ڕازی بێت )، ههروهها ڕوایهت كراوه له ئیمامی شهعبی و ئیمامی ئهحمهدیش له یهكێكی تر له ڕیوایهتهكانی تریدا ..

ئهوهشی كه ابن قدامه له موغنیدا باسی كردووه ئهوهیه : ئهم ڕیوایهتهی دواتری ئیمامی ئهحمهد به ووتهی مهزههبی حهنابله ههژمار دهكرێت ..

ئێمهیش ئهو ووتهیه به پهسهند دهزانین كه دهڵێت : ئهگهر نوێژ خوێن به دهست ئهنقصهد صهڵاواتدانی لهسهر پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) له تهحیاتی كۆتاییدا تهرك كرد نوێژهكهی دروست نیه، بهڵام ئهگهر هاتوو به سههو بوو، نوێژی پێ بهتاڵ نابێتهوه ..

خوای گهورهش زاناتره ...