Categories

معلومات المواد باللغة العربية

Introducing Islam

Number of Items: 4

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ມາເຂົ້າໃຈອິດສະລາມຈາກອິດສະລາມ ຫຼາຍໆຄົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເປັນຊາວມຸດສະລິມ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນຊາວມຸດສະລິມ, ມັກຈະມີບັນຫາໃນການເຂົ້າໃຈເຫດຜົນຂອງອິດສະລາມບາງຫຼັກການ. ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນທີ່ຕໍານິຊາວມຸດສະລິມ ກ່ຽວກັບການສະແດງຄວາມເຊື່ອຖືໃນຫຼັກການອິດສະລາມບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ການທໍາລາຍຮູບປັ້ນ, ຈົງຫນວດ, ການນຸ່ງຖືຂອງຊາວມຸດສະລິມະຫ໌(ຜູ້ຍິງ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປົກປິດໃບຫນ້າຂອງພວກນາງ ການປະກອບພິທີຫັຈ ຫຼື ອື່ນໆ

 • ພາສາລາວ

  PDF

  ສາສະໜາອິສລາມແມ່ນຫຍັງ? ສາສະໜາອິສລາມມຄີວາມເຊ ື່ອແນວໃດ?

 • ພາສາລາວ

  DOCX

  ໃນນາມຜູ້ຂຽນຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຂຽນໜັງສື “ຫຼັກພື້ນຖານສາສະໜາອິສລາມ” ເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານສຳຮັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາສະໜາອິລາມ ຫຼືຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮັບນັບຖືສາສະໜາອິສລາມໃຫມ່ ຫຼືພີ່ນ້ອງມຸສລິມທົ່ວໄປ ສຸດທ້າຍນີ້ ຜູ້ຂຽນມີຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ໜັງສືເລັ່ມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງທີ່ໄດ້ອ່ານ ເຂົ້າໃຈຫຼັກຄຳສັ່ງສອນຂໍ້ປະຕິບັດສັ່ງໃຊ້ແລະຂໍ້ສັ່ງຫ້າມຂອງສາສະໜາອິສລາມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

 • ພາສາລາວ

  MP3

  ສຶກສາອິສລາມ ແບບເລັ່ງດ່ວນ ດ້ວຍປຶ້ມສຽງພາສາລາວ