Categories

معلومات المواد باللغة العربية

Books Recommended for Print

Number of Items: 1

  • ພາສາລາວ

    DOCX

    ໃນນາມຜູ້ຂຽນຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຂຽນໜັງສື “ຫຼັກພື້ນຖານສາສະໜາອິສລາມ” ເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານສຳຮັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາສະໜາອິລາມ ຫຼືຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮັບນັບຖືສາສະໜາອິສລາມໃຫມ່ ຫຼືພີ່ນ້ອງມຸສລິມທົ່ວໄປ ສຸດທ້າຍນີ້ ຜູ້ຂຽນມີຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ໜັງສືເລັ່ມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງທີ່ໄດ້ອ່ານ ເຂົ້າໃຈຫຼັກຄຳສັ່ງສອນຂໍ້ປະຕິບັດສັ່ງໃຊ້ແລະຂໍ້ສັ່ງຫ້າມຂອງສາສະໜາອິສລາມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ