kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ka koyindiroo ke abii zarri la hadiisoo le la Alla kaafo daaminto (...nte ye toonyeeroo haraamuyandi nfago kanne ga a ke kuu haraamurigo ti ali dammaa lu teema ...) hadiisoo.

m` be soolrig i la miiro la le