londi mankutoo lu

  • Mandinko

    LINK

    musilimeyaa koridaa dulaa (islamhouse.com) wo le mu dinkiraa baa ti miŋ ka kumandiroo ke kataa musilimeyaa kaŋ duniyaa kaŋo lu la , a ka kawandiranfeŋo dii le a sootaa kataa miŋ siyaata kaŋ keme ti niŋ keeñaa lu la miŋ maŋ kiliŋ https://islamhouse.com/md/main

m` be soolrig i la miiro la le