a taamandi ynaa

fo ite mu musilimoo le ti fo mosilime tanoo?

m` be soolrig i la miiro la le