londi mankutoo lu

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ñiŋ mukawandoo le timigkadiyaamybaniisiraayilankoolu la Balajawutoonigkumbuusooniŋfinkintee la kuwo la hadiisoomignaata woo kuwo to Musilimu ye migfiilaa.

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ñiŋ muhadiisoo le timigkakawandookeberehuukono moo saboolu la musilim ye hadiisoo fig funtandikabo Abdu LahiibunUmara bulu.

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  Nyig mu taarikoo le ti mig sotota mantoo tambilaa lu la kuwo lu to n`na annabiyoomoo ye mig fiilaa , kuwo mig tambita mansa nig koriteelaa nig dindigo teema ala kiliyaandoo batoo to la kuwo la , anig mantoora kuwo lu minnu ka wolu soto woo to, anig i` ka sabaroo mig taa kumandiroo siloo kag ka taa Ala kilig batoo kag

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  Nyig mu taarikoo le ti mig sotota mantoo tambilaa lu la kuwo lu to n`na annabiyoomoo ye mig fiilaa , kuwo mig tambita mansa nig koriteelaa nig dindigo teema ala kiliyaandoo batoo to la kuwo la , anig mantoora kuwo lu minnu ka wolu soto woo to, anig i` ka sabaroo mig taa kumandiroo siloo kag ka taa Ala kilig batoo kag

m` be soolrig i la miiro la le