londi mankutoo lu

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ala la kiilaa fago nig a la siloo fitinoo temboo , nyig mu kumoo le ti mig ka naa keelaa deemaa la wati la daamig kiilaa nego nig a tuumoo siyaa ta jee kuu lu la minnu mantara loorig kuukoyi kag , bari sanaarilaa lu la kuma kensego lu le mu i` ka kiilaa jug nig wolu la.

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Omar Dansoo seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ka mutaroo ke kiilaa la kanda silo la kuwo lu doo lu to ko menu be ko ka a bulubaa tambindi a la sitifaani duŋo to aniŋ a la seneyaa to anŋ wolu tanoo lu.

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  annabiyooma yaa palaasibaa le mu Ala yaa anig kumaayaa mig be denkeneyaa la a la , anig ka a yitandi ko batu buka moo futandinoo a ma bari Ala la kerekereli kuu le mu a ti

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  nyig mu kiisatoo le ti mig ka diyaamu annabiyoomoo lu la kuwoo lu la - kiisoo nig neemoo be i`ye - anig nafaalu minnu be wolu kono kawandi kuwo lu to nyig musilimeyaa jamaa moolu je , ka i fag nafaa a la diinoo nig duniyaa sambanyaa to.

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  moo lu minnu ye i` fag kumandi annabiyoomoo la faniyaa kag , faniyaa naata ke wo lu ta taamanseerago ti fo Alikiyaama lugo

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  annabiyoomoo lu ta kiisatoo nafaa lu minnu be a kono moo ye mig ka a lamoyi ala diinoo to anig ala duniyaa baluwo to

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Muhammad Jobe kawandilaa : Omar Faba Jitteh

  Aka diyaamu annabilayi Musa alamaa Ala neema la a ma la kiisatoo le la anig nafaalu minnu be woo kono anig korosiridaa lu nig walaadaa kummaa lu, ko anaata nyaamig kabo Ala la kitaaboo kono anig kiilaa la sunna sahayaarigo kono. kiisoo nig neemoo be a ye . nafaa siyaamaa be a kiisatoo kono.

 • Mandinko

  MP3

  seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  Nuh la taarikoo – kiisoo niŋ neemoo be a ye – aniŋ miŋ be akono korosiridaa lu to , aniŋ kawandoo la karoo la aniŋ daajikoo lu , kawandilaa lu ye aniŋ kawandimoo lu , aniŋ dankeneyaa karoo lu minnu be faariŋ akono , aniŋ munafaŋ baa lu minnu te kontinoo la.

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ñiŋ mukawandoo le timiŋ be dendiŋkiilaa la taarikoo doo la aniŋ a ye bataamiŋke a la kumandirookono kata Alakaŋ, ka a kanu woo la landatambitedaamiŋ

m` be soolrig i la miiro la le