londi mankutoo lu

معلومات المواد باللغة العربية

ka dankeneyaa kiilaariyaamoo lu la

a konokofeŋo lu kontoo lu: 14