Annabilayi Musa la taarikoo

Annabilayi Musa la taarikoo

Ka Amankuta

Aka diyaamu annabilayi Musa alamaa Ala neema la a ma la kiisatoo le la anig nafaalu minnu be woo kono anig korosiridaa lu nig walaadaa kummaa lu, ko anaata nyaamig kabo Ala la kitaaboo kono anig kiilaa la sunna sahayaarigo kono. kiisoo nig neemoo be a ye . nafaa siyaamaa be a kiisatoo kono.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG