londi mankutoo lu

Tafundoo

Fudoo le mu mig ye kafuñoomaroo ke musilimeyaa la Tafundoo la, a lootankago nig a sugo lu

a konokofeŋo lu kontoo lu: 33

nyaadaa : 2 - kabo : 1
m` be soolrig i la miiro la le