londi mankutoo lu

  • Mandinko

    YOUTUBE

    kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

    jeefego le lu Mandinka kago la , mig ka diyaamu misilimeyaa tiñaarago le mu, mig ka koyindiroo ke mig musilimeyaa alifaa doo mig too mu muhammadu bin abdoul wahaam ti.

m` be soolrig i la miiro la le