londi mankutoo lu

  • Mandinko

    MP3

    kawandilaa : Ahmad Sabali seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

    Ñiŋ muwalaadaale timiŋkadiyaamu"IbunAbas la hadiisoomiŋkaafo ( niŋ I be daanirookelaAladaani ) a daamuta ta ibunAbasifaŋo la kiisatoo le la woo koolaaalahadiisookoyindiroo.

m` be soolrig i la miiro la le