londi mankutoo lu

Sunnoo

Ñig kayitoo ka diyaamu kiilaa la sunoo le la duniyaa kago lu to mig siyaata kag 90 ti

a konokofeŋo lu kontoo lu: 8

m` be soolrig i la miiro la le