kawandilaa : Ahmad Sabali

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ muwalaadaale timiŋkadiyaamu"IbunAbas la hadiisoomiŋkaafo ( niŋ I be daanirookelaAladaani ) a daamuta ta ibunAbasifaŋo la kiisatoo le la woo koolaaalahadiisookoyindiroo.

m` be soolrig i la miiro la le