londi mankutoo lu

Muhammadu mu Ala la kiilaa le ti.

ñiŋ kayitoo ka konti ko a te le mu kayitoo lu waramaabaa ti miŋ ka londiroo ke misilimeyaa la Annabiyoonoo la Muhammadi - kiisoo niŋ neemoo be a ye - nig duniyaa kago lu la .

a konokofeŋo lu kontoo lu: 5

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ala la kiilaa fago nig a la siloo fitinoo temboo , nyig mu kumoo le ti mig ka naa keelaa deemaa la wati la daamig kiilaa nego nig a tuumoo siyaa ta jee kuu lu la minnu mantara loorig kuukoyi kag , bari sanaarilaa lu la kuma kensego lu le mu i` ka kiilaa jug nig wolu la.

 • Mandinko

  MP3

  kawandilaa : Omar Dansoo seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ka mutaroo ke kiilaa la kanda silo la kuwo lu doo lu to ko menu be ko ka a bulubaa tambindi a la sitifaani duŋo to aniŋ a la seneyaa to anŋ wolu tanoo lu.

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  annabiyooma yaa palaasibaa le mu Ala yaa anig kumaayaa mig be denkeneyaa la a la , anig ka a yitandi ko batu buka moo futandinoo a ma bari Ala la kerekereli kuu le mu a ti

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Omar Faba Jitteh seyinkandiroo : Muhammad Jobe

  moo lu minnu ye i` fag kumandi annabiyoomoo la faniyaa kag , faniyaa naata ke wo lu ta taamanseerago ti fo Alikiyaama lugo

 • Mandinko

  MP4

  kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

  Ñiŋ mukawandoo le timiŋ be dendiŋkiilaa la taarikoo doo la aniŋ a ye bataamiŋke a la kumandirookono kata Alakaŋ, ka a kanu woo la landatambitedaamiŋ

m` be soolrig i la miiro la le