moominnu ye i fag kumandi annabiyoomoo la faniyaa kag

kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

moo lu minnu ye i` fag kumandi annabiyoomoo la faniyaa kag , faniyaa naata ke wo lu ta taamanseerago ti fo Alikiyaama lugo

m` be soolrig i la miiro la le