londi mankutoo lu

  • Mandinko

    MP4

    kawandilaa : Muhammad Jobe seyinkandiroo : Ebrima Ousman Ceesay

    A ka diyaamu futuwoo nig bitanyaa daajikoo lu miŋ ñanta tarala futuuñoomaa fuloo lu teema , anig ka i miira kuwoo lu la minnu tambita kaabiila fuloo lu teema fo janniŋ futuwoo be timma la

m` be soolrig i la miiro la le