al-akdarii

Ka Amankuta

Abe kafaa (kiitaabu) kumaa lu le kono maaliki kundaa fikoo lu to , karaninnaa lu ka fikiyaa karago dati minna . a la tooboo je nyig ke waajiboo ti le ka kummaayandiroo ke a la ka a fasari warag ka a koyindi moo lu la kago lu la. a kafaa nyig datita Ala kilig yandoo le la kataa seneyaa kag anig saloo a taata bag nyinoo sujudoo la saloo kono.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

bonsuŋo lu:

londi mankutoo lu: