LASILI NAANOO

kannasooroo: Ahmad Sabali

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

LASILI NAANOO WARAG BARAMAA NAANOO , KAFAA (KITAABOO) LE MUMIG KA DIYAA MU ALA KILIMBAAYANDOO LA

m` be soolrig i la miiro la le