kuu nyaamiigo lu boonyootorago

kuu nyaamiigo lu boonyootorago

kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

Shek Omar Faba Gitteh a ka koyindiroo ke kafaa la mig too mu kuunyaamirigo lu boonyooto rago ti nig mandinka kago la

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le