KIILAARIYAAMOO LU LA KILIRI FOLOO

KIILAARIYAAMOO LU LA KILIRI FOLOO

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

londi mankutoo lu:

Ka Amankuta

ALA KILIBAAYANDOO LOLE MU FEG FOO LOO TI ANNABIYOOMOO LU KA KITIROO KE MINNA

m` be soolrig i la miiro la le