KIILAARIYAAMOO LU LA KILIRI FOLOO

KIILAARIYAAMOO LU LA KILIRI FOLOO

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

ALA KILIBAAYANDOO LOLE MU FEG FOO LOO TI ANNABIYOOMOO LU KA KITIROO KE MINNA

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: