KIILAARIYAAMOO LU LA KILIRI FOLOO

KIILAARIYAAMOO LU LA KILIRI FOLOO

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

ALA KILIBAAYANDOO LOLE MU FEG FOO LOO TI ANNABIYOOMOO LU KA KITIROO KE MINNA

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le