Dankeneyaa lasilibaa diinoo kono

HTML

walafirilaa :

kannasooroo: Ebrima Ousman Ceesay

bonsuŋo lu:

londi mankutoo lu:

Ka Amankuta

Ka diyaamu fenne la moo nyanta nig tafundila a sondomoo kono Ala la kuwoo to anig ka a fago janfandi fulagkafuyaa bee la .

m` be soolrig i la miiro la le