Dankeneyaa lasilibaa diinoo kono

walafirilaa :

kannasooroo: Ebrima Ousman Ceesay

الناشر:

Ka Amankuta

Ka diyaamu fenne la moo nyanta nig tafundila a sondomoo kono Ala la kuwoo to anig ka a fago janfandi fulagkafuyaa bee la .

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le