Ka Amankuta

Kadiyaniya (ahmadiyago) kulloo ka a jenseg anig a loota mig kag anig alanna kuwoo lu , adug moomig laata a la ye kuraanoo faniyandi le anig kiilaa la hadiisoo lu.

m` be soolrig i la miiro la le