annabiyoomoo lu la taarikoo nafaa

kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

annabiyoomoo lu ta kiisatoo nafaa lu minnu be a kono moo ye mig ka a lamoyi ala diinoo to anig ala duniyaa baluwo to

m` be soolrig i la miiro la le