kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

nyig mu kiisatoo le ti mig ka diyaamu annabiyoomoo lu la kuwoo lu la - kiisoo nig neemoo be i`ye - anig nafaalu minnu be wolu kono kawandi kuwo lu to nyig musilimeyaa jamaa moolu je , ka i fag nafaa a la diinoo nig duniyaa sambanyaa to.

m` be soolrig i la miiro la le