Mansa Nig Koriteelaa Nig Dindigo La Taarikoo

kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

Nyig mu taarikoo le ti mig sotota mantoo tambilaa lu la kuwo lu to n`na annabiyoomoo ye mig fiilaa , kuwo mig tambita mansa nig koriteelaa nig dindigo teema ala kiliyaandoo batoo to la kuwo la , anig mantoora kuwo lu minnu ka wolu soto woo to, anig i` ka sabaroo mig taa kumandiroo siloo kag ka taa Ala kilig batoo kag

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: