Balajawutoo nig kumbuusoo niŋ finkintee

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timigkadiyaamybaniisiraayilankoolu la Balajawutoonigkumbuusooniŋfinkintee la kuwo la hadiisoomignaata woo kuwo to Musilimu ye migfiilaa.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: