Diinoo tankoo

Diinoo tankoo

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

Diinoo tankoo be kuu bayibaloo lu le kono minnu ya a log sariyogo lu bee naata woo la le sariyogo lu minnu saabanta wo lu bee ye kantaroo kediinoo la tankoo la le kabo fego lu la minnu be a toorala warag ka a talaa.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: