SALI TIINYAA RAGO LU

SALI TIINYAA RAGO LU

kawandilaa :

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

KUWOO LU MINNU NIG sali laa ya a ke a la saloo ka tinyaa

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: