Sabapan na kinagkafir na tupo ni Adam

Sabapan na kinagkafir na tupo ni Adam

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Su nia a video na pantag sa kinagkafir na tupo atawaka ped kanu tupo nu Adam, ngin ba e sabap nin?

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna