Su kinasapal sa kapanalimbut

Su kinasapal sa kapanalimbut

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Su kinasapal na agama Islam sa kapanalimbut sa ped a taw

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna