Su kinasapal sa kapamumulas endu kapaninta

Su kinasapal sa kapamumulas endu kapaninta

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Su kapamumulas endu kapaninta na dikena mapia endu inisapal kanu agama Islam

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna