Categories

معلومات المواد باللغة العربية

For Muslims

Number of Items: 5

 • ⁠⁠⁠Malagasy

  PDF

  Ity dia boky kely izay manazava fa tsy maintsy arahina ny Sonnah-ny Mpaminany (SAW), ary izay mandà izany dia mpikomy.

 • ⁠⁠⁠Malagasy

  DOCX

  Ity dia boky, izay mirakitra Hadith dimampolo, dia ireo Hadith roa amby efapolo nangonin’i Imamo An-nawawi (RA), izay nahatonga azy ity fantatra amin’ny anarana hoe "Al-arba’ouna An-nawawiyyah" (Ireo efapolon’i An-nawawi), miampy ireo Hadith valo izay nampian’i Ibn Rajab Al-hambali, ho famenon’izany dimampolo. Ireo Hadith ireo, araka ny nambaran’ireo manam-pahaizana, dia anisan’ireo Hadith fototra ato anatin’ny finoana Islamo, izay miresaka karazan-javatra samihafa, toy ny foto-pinoana sy ny fanompoana sy ny fitsipika fototra momba ny lalàna sy ny toetra sy ny fahaiza-miaina sns.

 • ⁠⁠⁠Malagasy

  PDF

  Ity dia boky bely manazava amintsika an-tsary ny fomba fanaovan’ny Mpaminany Swalat sy ny fomba fanaovana Wozo. Hoy indrindra ny mpanoratra azy ao amin’ny teny fampidirana hoe:"Indro teny fohy, manazava ny fomba fanaovan’ny Mpaminany (SAW) Swalat; atolotro ho an’ny mpino Islamo rehetra, lahy sy vavy, mba hahatonga an’izay rehetra mamaky azy ity hiezaka haka tahaka azy (SAW) amin’izany, araka ny teniny manao hoe:"Ataovinareo tahaka ny nahitanareo ahy nanao azy ny Swalat". Notaterin’i Al-bokhàri". Koa manentana antsika rehetra mba hamaky an’izany sy hanazava an’izany amin’olona.

 • ⁠⁠⁠Malagasy

  PDF

  Andry iorenan’ny finoana

 • ⁠⁠⁠Malagasy

  PDF

  Ity dia boky kely izay mirakitra Azkar sy Doah maro samihafa, nalaina avy tamin’ny boky masina Kor’any sy ny Sonnat. Notsongaina manokana ireo Azkar sy Doah izay tena fanao matetika ary ilain’ny mpino Islamo amin’ny fiainany andavanandro. Ka hitanao ao ireto manaraka ireto: Azkar sy Doah fanao andavanandro, ireo zavatra tenenina anatin’ny Swalat, ireo zavatra tenenina aorian’ny Swalat, Azkar fanao amin’ny maraina sy hariva, Azkar atao amin’ny zavatra samihafa, teny feno fahasoavana sy valisoa, Azkar fanao alohan’ny hatory, Doah avy amin’ny Kor’any sy Sonnat. Ary natao miaraka amin’ny dikany amin’ny teny malagasy izany, mba hampazava amin’ny mpamaky ny dikan’ireo Azkar sy Doah izay vakiany.