Како ги обавуваа молитвите овие Божји пророци: Муса (Мојсеј), Иса (Исус) и Мухамед (Божјата мир да биде брз нив)?

Автор :

Download
Кореспонденција со одговорниот на страницата

Извори:

Научни категории: