Rẽ yĩnga yãmb bãnga Lɩɩslaoongã neermã sɩd-sɩda?

Courte description

Woto yaa sebr sẽn wilgd Lɩslaoongã (Moeemdã)- hakɩɩka

Download
Ecrire un commentaire au responsable de la page

Les details

Rẽ yĩnga yãmb bãnga Lɩɩslaoongã neermã sɩd-sɩda?

Seb-gʋndã:

A Doktεεr Naagɩ ɭbraahɩɩm Arfag

—™

Sẽn lεblga sebrã ne Moorã:

A Umar Bũnkũngu la a Nuuh Soore

Gʋls-rεmsdã:

A Huseeni Wedraogo

D na n sɩnga d tʋʋmdã ne Wẽnd yʋʋrã Alkarka, sẽn yaa dũni yols-zãng Naabã , sẽn yaa laahr welg-n-yols Naabã

Woto yaa sebr sẽn wilgd Lɩslaoongã (Moeemdã)- hakɩɩka

Buk a yembrẽ soaba (1)

Rag-noor la tɩʋʋsgo

Koεεg-koεεg bʋʋg zʋʋre.

Gaf-kãnga kõta bilgr sãnda, sẽn yaa Lɩslaoongã neeremã la a bedremã hakɩɩka.

-Ad a kengda tõnd, tɩ d tall niya sõmbse, la yalsg-zĩig sẽn sõmbe, la tẽ-sõngo, la ges-sõngo ne neb a taabã wεεngẽ.

-Ad a wilgda tõndo, tɩ d maan bas-tɩ-loog ne nebã, la d nong nebã bũmb ning d sẽn nong ne d mensã.

-Ad a soosda tõnd ne no-yõgneg, la nẽng-yolsgo, la bʋ-bʋʋd ne nebã ne sɩda la pʋ- peelem.

-Ad a togenda tõndo tɩ d tʋm ne neb a taabã ne zʋgdo

-Ad a sagenda tõnd ne zʋg-sõngo, la na-kẽndr sẽn ya tɩrg ne nebã.

-Ad a wilgda tõnd, tɩ d tʋm bʋg-bʋge, la ni-bãa-zoεεga ne ning-saalbã la rũmsã la liʋʋli wã.

-Ad a kãndegda tõnd tɩ d waoog d roagdbã-yiibã, la d waoog kãsembã la d zã-ba, la d maan d nebã neere, la d pagbã la d koambã neere, la d vɩɩmd ne-b bʋg-bʋg la nonglem.

-Ad a kengda tõnd ne yɩlgemde la peelem sũurẽ wã, la yĩngẽ wã, la zĩig ning sẽn be tõnd kɩremsã, la a leb n sagnd tõnd tɩ d yiis sẽn namsd neda sor zugu.

-Ad a kengda tõnd tɩ d sõng la d rɩlg nin-valemse, la talse, la tʋlsem dãmba, la koms-rãmba, la d tεεl-ba.

-Ad a togenda tõnd tɩ d tagse, la d tags n gese ne yam, la d mẽ d bʋʋdã tagmas vẽeneg zugu.

Rẽ yinga yãmb bãnga sẽn yaa a soab bɩɩ?

Taoor tɩ d na n pa puk yellã n togs-yã, t'y bãng-a hakɩɩka. Yalsɩ tɩ d tees n wilg-y yεsa tɩ ad ….

-A togsda tõnd tɩ ad nebã fãa yaa a yembre, tɩ pa baood n na n ges buudu maa kõbgo, maa tẽnga ye.

-A sagenda tõnd tɩ d ra nams nebã ye, maa d maan-ba n zʋʋg toadga, la d ra yaal-b, maa d paoog-b ye.

-A welgd n wilgda tõnd vẽenega, yaa bõe tɩ tõnd be ka? La an n yiis tõndo? Yaa yε la tõnd teesda? la tõnd yaoolem-zĩig yaa yε?

-A kãndegda tõnd, tɩ d tũ Wẽnde, la tõnd ne wẽnaam sʋka yɩ neere, la ne d mensã, la tõnd ne neba a taabã sʋka yɩ neere la laafɩ sã pa b beega tõnd.

-A loekda vẽenga, tõnd sũurã la d fãa-fãa sogsgã

- Sɩd-sɩda, a togenda tõnd sɩd-vẽenega, la põsga, la yĩn-yõgnego, la zu-noog sɩd-sɩda, la tɩlgre, la vʋɩɩm sẽn pa sate, la pʋɩ-bedre.

Rẽ yĩnga fo kõta sɩd tɩ vẽneg-kãnga sẽn be neerã yaa…………

Lɩslaoongã (Moeemdã)?

Wakat ning tõnd yamã sẽn wat n za n na Balle, maa a rɩk tags-kʋd ninsi, maa pa-ta-kʋɩlg-n-yõng-koom ninsi, wakat kãnga tõnd pa na n toll n yã bũmb neerem, maa a hakɩɩk ye.

-Tõe tɩ fo tara tags-yood Lɩslaoomdã zugu. Fo leb n tõeeme n get Lɩslaoongã wala radio-rãmbã, la tele-rãmbã sẽn gomd toto ninga bala, la b sẽn gomde Pεlεng-yɩgsdbã yellã, neb saar nins sẽn dɩk kedgr la pεlεng-yɩgsgã sorã, tɩ fo pa baood n na ges diin, maa buud ning b sẽn yitã ye, tɩ lɩslaamba yaol n pa Pεlεng-yɩgsdb ye; wala maa fo karmame, maa fo wʋma Lɩslaoongã yelle, zĩisẽ, sẽn pa tar bas-n-yam ye, maa zĩis sẽn golme, n maoodẽ n na n sãam Lɩslaoogã la Lɩslaambã yʋʋre, sabab-rãmba la rabb wʋsg yĩnga.

Rẽnda yĩnga, la m boond foo, tɩ f karem seb-kãnga, ne pʋ-peelem, la yam sẽn pake, la f kelg bũmb ning sebrã sẽn togsdã, sẽn yaa Lɩslaoongã neermã, la a sõnblemã, la a vẽenmã, la a nana wã.

La d sã n na n dɩk bilgr a vẽenmã zugẽ, la a nẽermã, la a zɩslmã, d mikdame tɩ Lɩslaoongã welga ne a taabã, ne yεl nins sẽn watã:

-Vẽenem bee be, sẽn kẽed ne Dũni wã Naang pʋgẽ.

-Vẽenem bee be, sẽn kẽed ne tõnd Naaneg wεεngẽ.

-Vẽenem bee be, sẽn kẽed ne tõnd tũudma wεεngẽ.

-Vẽenem la fasɩ sẽn kẽed ne d Soaba a Wẽnd bãngrã pʋgẽ.

-Vẽenem sẽn kẽed ne Tũudma wεεngẽ.

-Vẽenem sẽn wilgd zu-nõog hakɩɩk sor paoongo, la sũ-noog tεkẽ.

-Vẽenem sẽn kẽed ne kũuma poor yikrã daarã.

-Vẽenem sẽn kẽed tõnd yaoolem-zĩndgã zĩigẽ (Argẽnã la Bugemã).

-La taoor tɩ d na n pa bob so-toak kãnga, n na n bao vẽenem, Lɩslaoongã neeremãa la a zɩslemãa, yals-y tɩ d tẽeg Lɩslaoongã gom kaeesã maama, sẽn yaa gom-mumã:

-Wẽnde (A naam yɩlg n zẽke):

D sa n yetɩ "Wẽnde" yẽ yaa Sobẽn-yεnga sẽn yaa Sɩdã, sẽn yaa Naandã yʋʋre "Allah" laarabiimd pʋgẽ. Lɩslaoongã wilgda tõndo, tɩ Wẽnd la ninsaalbã fãa Soab hakɩɩka. Laarb-rãmb nins sẽn da yaa Yahuud-rãmb la Nasaar-rãmbã, b ra yeta yû-kãnga (Allah) Wẽnde, tɩ raabã yaa Soabã (Wẽnde).

-A Mohammad:

Yẽ yaa nabi-yaam baasdg, Wẽnd sẽn yaa a Yembrã n yaa Sɩdã, sẽn tʋsm-a nebã fãa-kɩap nengẽ.

-Lɩslaoongã(Moeemdã):

Rat n yet tɩ yaa sak n tũ, la tũudem, la bas-m-meng n kõ Wẽnde, sẽn yaa a Yembrã, n yaa Sɩdã.

-More (Lɩslaama).

Yẽ yaa nẽd ning sẽn kõ sɩd ne Wẽnde, la a kẽ moeemdã A meng yĩnga, la a tũ-A, la a tũ nabiiyaamã, sẽn yaa a Mohammadã (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga).

-Kʋr-aan wagellã:

Yẽ yaa Wẽnd goama, b sẽn tʋms a nabiyaama a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga), la yẽnda la gaf-rãmb nins Wẽnd (A naam zẽkyã) sẽn sikã baasdga.

Buk a yiib soaba (2)

Sẽn na paam leokre, ne ninsaalbã sũur fãa sogsgo

Ad Lɩslaoongã leokda bũn-naandsã sũyã fãa sogsgã; wala:

1-Yellã hakɩɩk yaa wãn-wanã?

2-An n naand tõndo?

3-An la tõnd Soabã sɩd-sɩda?

4-An la Wẽnd nabiyaam pidsgã?

5-An la tõnd tũuda?

6-An la tõndo?

7-Bõe yĩng tɩ tõnd wa be ka?

8-Bõe n be kũumã poorẽ?

9-Laahr vʋɩɩmã yaa wãn wãna?

10-Tõnd Yaoolem zĩndig-zĩig yaa yεεnẽ? yaa Argεn bɩ yaa bugumẽ?

11-D na n paama yĩ-yõneg sɩd-sɩda a wãn wãna? la wãn wãn la d paamd paoongo, la zu-noog sɩd-sɩda?

12-D paamda vʋɩɩm sẽn pa tar saab a wãn-wãna?

Ne yam la sũur sẽn segle, n dat n bãng sɩda, m kot-f lame tɩ f karem ne sɩd la pʋ-peelem, la f mengã bʋ f toor tɩ d gese.

Yellã hakɩɩk yaa wãn wana?

Lɩslaoongã wilgame n tabnde tɩ ad Wẽnd sẽn yaa a Yembr n yaa Sɩdã, Yẽ n naan bũn-naandsã fãa. Ad yaa Yẽ sẽn yaa Soab-n-Kẽeng kãnga (Allah), n naan ninbuiidã gilli, la we-rũmsã, la A naan tẽngã, ne a taẽesã, la a mõagã, la a kʋɩlsã, la a bũmb-buildi wã, la a wetã, la Yẽnda me n naan Wĩntoogã, la kiuugã, la ãdsã, la sa-rotã, la yʋngã, la wĩndgã.

Rẽnd bũn -naands kaẽesã fãa, tõnd sẽn mi b rãmbã, maa d sẽn pa mi-ba, maa ninsaal-buud fãa sẽn na n pa vẽneg n bang-b nanda, ad b fãa gilli, yaa bilgr sãnda bala, sẽn wilgd a naangã kẽeng sẽn pa tar sõore, la pa tar tεka.

Ad wẽnde, Yẽ la vʋɩɩma naanda, la kũumã, la vʋɩɩm ning sẽn be kũuma poorã (Laahr vʋɩɩmã)naanda. Rẽnd Yẽ la bũm fãa naanda, (A naam yɩlg n zẽke).

Ne rẽ fãa, nebã sãnda tõe n wa tagsdame tɩ bamb naanegã la b belmã yaa sẽn tũ ne yɩɩ-m-toore, maa ne b meng yam-daabo. D sã n bas n na n ges bãngr pʋgẽ, tõnd sẽn gom bũmb ningã maana : Yɩɩm-toorã. Rat n na yeelame tɩ bõe? La a bilgr yaa wãn-wãna?

M tẽedame tɩ yãmb na n sakame, tɩ d sãa yet tɩ ween-vɩɩgoo, a gubga ne ãdsã, la sa-roodã, la bũn-zoets sẽn be saasẽ, la bũm-bũndĩ, la tɩɩse, la kosoodo, la taẽese, la moaga, la kʋɩlse, la tẽngã, la wĩntoogã, la ãdsã, la zĩng sẽn pa bãmba, sẽn yaa bũn-yoodo.

Rẽ yĩnga yel-kaẽesã, n naan b mense? Bɩ bamb n naan bũn-naandsã?

Kʋr-Aan Wagellã kõta tõnd kibare neer-neere la vẽeneg vẽenega tɩ: "Yaa yãmba a neba, tũ-y Soab ninga, sẽn naana yãmba, la a naan neb nins sẽn deng yãmb taoporã, tɩ-y na paam Wẽn-zoεεga" Naafã sʋʋrã, (Al-bakara) 21.

(A - Wẽnd - naana saasã la tẽngã ne sɩda, A kẽesda yʋngã wĩntoogã pʋgẽ, la A kẽesd wĩntoogã yʋngã pʋgẽ, la A nom wĩntoogã la wĩndgã, b yen-kam fãa zoetame n na tãag wakat sẽn yãk raare, ad Yẽnda la wilb Naaba n yaa Yaafda). Sʋʋratʋ 039 Azʋmar (sʋla), 5.

"la Yẽnda la Soab ning sẽn naan yʋngã, la wĩndgã, la kiuugã, tɩ b yen-kam fãa ya sẽn be ween- vɩʋʋg pʋga n dugda" Nabiyaam-dambã sʋʋrã, Al-anbi-yaa-a) 33.

D sã n na n ges neng a to, neb nins sẽn kõt sɩd ne yɩɩm-toorã, b wẽeda no-koεεma, tɩ bamb pa kõt sɩd ne Wẽnd ye, tɩ bamba bala koεεg-koεεga, b pa tõe n yãnd Wẽnd ye, maa b sɩɩs -A ye, maa b bao mams-n-gesg A zugu ye, (A naam yɩlg n zẽke).

Yʋʋma wãn sẽn looge, ned a yen sẽn ya mam yaka, sẽn be tẽng b sẽn boond tɩ (Oregon) Amerik soolemẽ wã, n wa n ges maam m zakẽ wã. Tɩ tõnd sõs yel-wʋsg zugu, sẽn yi yel kãeesã pʋgẽ, d sõsã soabã võor la a belmã yelle.

Neda kɩɩsda Wẽnd belmã, mam yakã sẽn yaa nin-kẽema yõka kafe wã taablã pãbr ne a nugu la a yetẽ: "Mam kõta sɩd ne taabl kãnga, bala mam tõe n sɩɩs alame…m tõe wʋm a rãamde"

Tɩ mam maood n na n sõs ne-a wala yam pʋgẽ, mam teesa lampã sẽn be roogã pʋgẽ n soak-a:"Rẽ yĩnga fo kõta sɩd ne kʋʋra wã pãng bɩɩ?" A leokame: "n ye wae."

M soakalame: " Rẽ yĩnga fo tõe n yã pang maa kʋʋrã ning sẽn widgd bugmã bɩɩ?". "a yoo" a leokrã yɩɩ woto.

Rẽ poorẽ, m soak-a la sogs kãeesã:

-Rẽ yĩnga fo yãa ne f ninã a yiibã, pemsem ning tõnd sẽn vʋusd ne wã bɩɩ?

-Rẽ yĩnga fo tara yĩng-sidga? Fo yĩng-sidgã kõbg yaa wãn-wãna, a yaa wãn toto, la a bedrmã yaa wãn-toto?

-Gõeem yaa wãn-wãna? A kõbg yaa wãn-wãna, A zɩslmã yaa wãn-wãna?

-Yel sõor waoog tõnd sẽn kõt sɩd ne-a tɩ d pa yã-a ye.

Sẽn leb n tũud ne segb a to, mam yeka ra-sãnga, sẽn boond t'a Kiris (Chris) ne a paga, lotεl pʋga, Oslo, Nervεεs soolm wã ( Norvège), la tõnd sẽn yẽs ne taab nonglem yẽsg pʋgẽ, mam soaka a (Kiris): " Yalla sã ya ne foo vɩɩmã yaa bõe raab n be a pʋgẽ?" a kiris loekame ne yel-solemde: " wã yaa pipi mam sẽn wʋmd sokr sẽn wẽnd woto!" la a le yeele: " M tẽedame tɩ raab pa be mam vɩɩmã pʋgẽ ye" la a baasa ne a gomdã: " Mam pa kõt sɩd ne soab fãa baa yen". Tɩ mam soak-a: "Bõe yĩnga?"

T'a leoke " Bala mam pa yẽ-a ye." La mam sẽn na n leok a gomdã, m soakalame (ne no-yõgnega): F nõnga f paga bɩɩ?

Rẽ yĩnga fo tõe n yã nonglem-kãnga ne f nifrã bɩɩ?

Fo nonglema kõbg yaa wãn-wãna?

Nong-kãngã zɩslemã yaa wãna?

Bõe la a Kiris ne a paga na n maan sogs kãeesã wεεngẽ?

Modg n tags n ges!

Rẽnd sã n yaa woto, tõnd pa tõe n yã wã, maa teedã bilgrã, wala nonglem, la yĩng-sidgã, wala d sẽn sɩɩsd bũn-koεεngã, pas takd tõndoo n kẽng nonglem-kãnga la belem-kãngã hakɩɩkã kɩɩsg ye, maa yĩng-sidg kãnga hakɩɩkã kɩɩsg ye.

Rẽnd kell n yaa woto bala, tɩ tõnd sãa yɩɩme n pa tõe n yãn Wẽnde vɩ-kãngã pʋgẽ, tõnd nifã gesgã sẽn tar tεka yĩnga, la tõnd tõog nins sẽn pa tõe n deeg Wẽnd zɩslemã, rẽnd sõmbame tɩ rẽnda ra wa kɩt tɩ tõnd kɩɩsd Wẽnd belemã ye.

Ad Wẽnd belemã- (A naam yɩlg n Zẽke) yaa vẽeneg sẽn puki, d leb n tõeeme n pʋg a vũunã ne yolyole, a yεl-soalmã pʋgẽ la tagmas rãmbã sẽn pa tar tεka, yaa sẽn vẽnege, bũm-bãaneg sẽn pa tar tεk naang pʋgẽ, la yĩng-pʋgẽ bũmb-vʋɩɩlɩ, la gĩina, la nẽms, la bũn-naandg fãa pʋgẽ.

Sẽn leb n paasd rẽnda, ad Wẽnd nabiyaam-dãmb tus ka tεka, la tus kẽems-kẽesms sẽn yaa tõodbã, sẽn sɩng ninsaal belem tεkẽ sẽn loge, b kenga Wẽnd belmã yelle, la b kõ sɩd ne-A. La d sok d mens n gese rẽ yĩnga sakda yam la gom-tɩrg pʋgẽ tɩ d yĩm la d pa tags n ges bamba tus kẽem-kẽemã kasetã, sẽn yaa yel-soalmã la nebã? tags-koees sãnda yĩnga? Tɩ tags kãesa meng yikr yaa nana? (Wala a Sarl Darweene –Charles Darwin- ges koεεgã sẽn kẽed ne naangã sɩngr wεεngẽ, ges-koεεg ning b sẽn yik-a, la b tõdg-a, sẽn kẽed wala bãngr vaysg pʋgẽ, la bao-n-bãng pʋgẽ).

Yaa woto la hakɩɩk vẽenega, Lɩslaoongã dĩina pʋgẽ, hakɩɩk ning sẽn kengd Wẽnd belemã la A yembgã, Rẽnd soab hakɩɩk pa be, tɩ sã n pa Wẽnde, sẽn yaa bũn-naandsã naandã, la sẽn yaa belemã fãa naandã , (A naam yɩlg n zẽke).

Rẽnd yaa tɩlae ne tõnd tɩ d kõ sɩda, tɩ ad ned pa be, la bũmb me pa be n yɩɩd wẽnd ye, maa t'a bilgr yaa wa wẽnd ye. Ad Wẽnd sẽn yaa sɩdã, A nana tõndo, sẽn na yɩl tɩ d bãng-A , la d tũ-A, a Yembr tãa, la neb nins sẽn tũud-A ne tũ-sõngo, la b tũud-A saglsã, ne tũudem sẽn pidi, b na n kẽe Argεna (Vʋɩɩm doog sẽn pa satã). D sã n na n ges nẽng a to, neb nins sẽn kɩɩsd Wẽndã la b pʋgd b yõyã yam-leedã, la raab-yoodã, b na n tala bamb n kẽng………..Yãmb tẽedame tɩ tʋgda yε?

Tõnd ned fãa tõe n paama zu-nõog sɩd-sɩda, la yĩ-yõgneg tεkẽ, la yaa d sẽn na n kõ sɩd ne Wẽnd pʋgẽ bala, la d sak n tũ-A wã, la d tũ A sagslsã

An la Soab Sɩdã?

Kʋr-Aan Wagallã leokda sok-kãnga ne vẽenem sʋʋra-kãnga pʋgẽ, D na n sɩng a d tʋʋmdã ne Wẽnd yʋʋrã Albarka, sẽn yaa dũni yols-zang Naabã , sẽn yaa laahr welg-n-yols Naabã:

1- Yeele: Yẽnda la Wẽnde, n yaa a Yembre. 2- Wẽnd la Tikda. 3- A pa roge, b pa roga.4- Mams-m-taag mẽ baa yembr ka ne A ye. Sʋʋrat 112 Al-iklaas Wẽnd yeemdgo,1-4

Yãwa yaa sʋʋra tore, sẽn yi kʋr-Aan Wagallã pʋgẽ, la sʋʋr kãnga sẽn tar pãngã kõta tõnd kibar sɩd vẽeneg koεεg-koεεga la vẽenega, sẽn kẽed ne Wẽnd wεεngẽ wã sẽn ya a Yembrã, la a yalẽ wã hakɩɩka. Ad a leokda ne vẽenega sogsg sẽn ya sũur sogsgo, sẽn yirb neb tus kẽem-kẽema wã.

Bee sʋʋrã kẽeng kãnga pʋga, la zẽng sẽn pa yẽ, sẽn ya Kʋr-Aanã goamã, d tõeame n bãng A sɩf-rãmba sãnda, sɩf nins sẽn welgd soabã sẽn ya Sɩda, n yi ne soabẽn-dãmb sẽn yaa belg-m-meng soabẽn-dãmbã. La sẽn yi Wẽnd sɩf-kãeesã pʋgẽ, sẽn yaa toor ne- Wẽndã (A naam yɩlg n zẽke):

1) Soab ning sẽn yaa Hakɩɩka yaa Naanda, la A pa bũn-naandg ye.

2) Soab Hakɩɩka yaa a yembre, a pa tar lagm-n-taag ye, a pa saar me ye, a leb n pa roagda, a pa biiga.

3) Wẽnd yɩlgame n yi bũn-naandsã tagsgo, tɩ nin pa tõe n yãn Wẽnd dũni ye.

4) Wẽnd yaa kʋdre, a pa kiidi, a pa tedgde, a pa kẽed yĩngẽ, la a pa sʋʋrd a meng bũmb pʋg me ye, sẽn yi A bũ-naandsã pʋgẽ ye.

5) Wẽnd yaa zã-m-meng Soaba, n yãs ne A meng yelle, n sεk A meng n yi A bũn-naandsã, a pa tar tʋlsem ne b ye, rẽnd A pa tar ba, a pa tar ma, A pa tar paga, A pa tar biiga, a pa tar raab ne rɩɩbo maa koom, maa sõngr sẽn yi ne nẽd baa a yembre ye. La bũn-naandsã sẽn yaa Wẽnd n nana, b tara tʋlsem ne Wẽnde.

6) Wẽnd welga ne Waoogr sɩfo, la pidbu, la neerem, sɩf nins neb sẽn pa lagmd-A, la b pa wẽnsd-A a pʋgẽ, sẽn yi A bũn- naandsẽ wã ye, rẽnd bũmb pa be n yaa wa Yẽ ye.

La tõnd rɩka mak-kãeesã, la sɩf-kãeesã, (la zẽng sẽn pa yɩ ne bãmba, sẽn yaa sɩf nins Wẽnd sẽn welg ne a wã, Yẽ a yembre) n yik la d tõdg soab-n-dãmb buud fãa sẽn yaa ziri wã.

-Rẽ yĩnga fo bãnga yel-soondɩ kãeesã bɩɩ?

Rẽnd sã n yaa ne sɩda, Lɩslaoongã gũusda rog-ne ning Wẽnd sẽn naan nebã ne-a wã (wala zʋg-sõngo la nedemdo la ninbãan-zoεεga…), ad wẽnd (A naam yɩlg n zẽke) sẽn n mi sẽn solgã, la tõnd mensã tagsgo, la tõnd yamã, la tõnd sũyã, Yẽ n yɩɩd tõnd ne minim, ne yĩ-yõgneg kʋɩlɩng-biisi la a yel-soaandɩ, la yõyã laafɩ, la yamã, la sũyã.

Wãn-wãn la f tõe n paam yam-gãaga, la yĩ-yõgngo?

1-bãng fo soab hakɩɩkã, sẽn yaa a yembrã.

2-kõ sɩd ne Yẽ-A Yembre, (A pa tar lagm-n-taag ye)

3-Tũ A saglsã

4-Kõ sɩd ne Wẽnd Nabiyaam-dãmbã (la A Nabi Mohammad -Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga)

5-Tẽeg Wẽnd yelle.

6-Kos Wẽnd t'a maan f yel-wẽnã sugri.

7-Tũ wẽnd a yembre.

8-Nong ne nebã a taabã, bũmb ning fo sẽn nong ne f mengã.

9-Yɩ kõata, la f mõdg n nõog nebã sũuri.

10-Mõdg ne pʋ-peelem, la wẽnd Zoεεga.

Koεεg-koεεga, wãnda yaa kʋɩleng-biis piiga, d tõe n paama yĩ-yõgnego la vʋʋsem, la laafɩ, d mengẽ, la d vʋt-n-taasẽ,la dũni gilli a pʋgẽ, la woto yaa sẽn yi Kʋr-Aan wagellã sanem bokã pʋgẽ, la nabiyaamã hadiis rãmbẽ wã.

D sã na kʋʋ gom-kãeesã koεεga, Lɩslaoongã wilgda tõndo, a yẽg-zu-raad a yiibã pʋgẽ: Kʋr-Aan wagallã, la Nabiyaamã sũnna, tɩ tõnd tõe n paama laafɩ, la zu-noogo, la tɩlgre, ne wẽnd minimã, sẽn ya A Yembrã, n yaa Sɩdã, la d kõ sɩd ne-A, kõ-sɩd sẽn pidi, n yaa sɩda, wala sẽn yaa waagib ne tõnd tɩ d kõ sɩda, ne Wẽnd Tẽntʋʋmbã gilli, (la sẽn tʋg n yɩɩd Tẽntʋʋmbã pʋgẽ me, ya nabiyaamã a Mohmmad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) la d pʋg b kãndgrã, la b saglsã.

La yaa woto bala, D bãng tɩ kõom-ziiga, sẽn na tʋg vʋɩɩm, sẽn ya zu-noog vɩɩm, la yĩn-yõgnogo, la vɩɩm sẽn pa tar saabo, ad yẽ be fo sẽn na n kõ-sɩd ne kaset-kãnga pʋgẽ, la f yeel-a ne f noore: (M tabenda m sũurẽ ne hakɩɩka tɩ soab sẽn na n tũ n tɩlg kae, tɩ sã n pa Wẽnde, m leb n tabenda m sũurẽ ne hakɩɩka t'a Mohammad yaa Wẽnd tẽntʋʋma).

D sã n na n ges nẽnga to, Lɩslaoongã kõta tõnd kibare, tɩ ad kõ-sɩd ne Wẽndã, la a nabiyaam-dambã bal pa sekd tɩ tõnd paam yĩn-yõgnego, la zu-noogo, la tɩlgre ye!

Pa woto ye, yaa tɩlae ne tõndo, tɩ d tʋm sẽn sõmbe, la d tũ Wẽnd a Yembr tãa, la d pʋg A saglsã, la d zãag A sẽn gɩdgã.

Ad sak n tũ Wẽnd saglgã, yaa yẽ la tẽntʋmdã ( tẽtʋʋmbã sẽn wa ne bũmb ningã wã bila, la gom-kãngã (sak n tũ, la bas -m-meng n kõ Wẽnd) a maana laarabiim pʋgẽ yaa Lɩslaoongo.

La sẽn na paam vẽnegre ne bas-m-meng n kõ Wẽndã maanã hakɩɩka la bũmb ning Wẽnd sẽn sεgl n bĩng sẽn yaa keoore ne neb nins sẽn kõ sɩda la b tʋm sẽn yaa soma, Wẽnd yeela a Kʋr-Aan Wagalla pʋga: "Ad neb nins sẽn kõ sɩda la b tʋm sẽn sõmbã, bamb-rãmb sik zĩiga, yaa Argẽn na-tẽnga (Fɩrdaoosã)" Vadgã sʋʋrã, Kahf 107.

Yaa woto bala, sẽn rat n wẽnẽg woto me , b gʋlsa biiblẽ wã, gom ning sẽn wata:

"Yĩng sẽn pa tar yõore, yaa yĩng kɩɩnga, yaa woto bala, rẽnd lɩɩmaoong sẽn pa lagm ne tʋʋma, yẽ me yaa kũum bala" (kãab paallã, a Zak sebrã pʋgẽ-2:26).

Sẽn leb n paasd rẽ, ad seb-kãnga, (Zak -4:7) a wilga Lɩslaoongã maanã ningã tõnd sẽn togs moas-moasã wã. "sã n yaa woto, b'y bas y meng n kõ Wẽnd".

Ad Moeembã (Lɩsmaambã) kõta sɩd ne Wẽnd a Yembre, sẽn yaa Sɩdã, la b tʋmd sẽn sõmbe, tɩ bamb yaa sẽn tũudi, la b pʋgd b sẽn yet b maan bũm ningã wã, la sagls nins Naiyaam-dãmbã la tẽntʋʋmbã sẽn wa ne wã, wala kõ sɩd ne Wẽndã, la pʋʋsgo la Tiulgu la zõondgo la no-loeere la zaka la sãre maanego, la b yetẽ tɩ "Wẽnd sã n sak" (ɩnsaa Allah) la b wʋsgd Sallem "Asalaamu Alaykum" (Tɩlgr be ne yãmba), la woto la bũmb ning Nabiyaam-dãmbã sẽn da maandã, wala a Musa, la a Yiisa.

Wãnde yaa bilgr-rãmb sãnda, la daliil-rãmb nins sẽn wilg hakɩɩka, Diin neer-kãnga, a yaa a yembre, n yaa Dũni gill Diini, n yaa Wẽnd tẽntʋʋmbã fãa dĩini, yẽ la Lɩslaoongã .

Sãn yaa ne sẽn kẽed ne wa tʋʋmã wεεngẽ, sõmba ne Lɩslaam, maa ne ned ning sẽn nonga n na n yɩ Lɩslaama, yaa tɩlae ne-a t'a kõ sɩd ne Lɩɩmaoongã sɩd-kũunã zẽngraad a yoobã.

- (Lɩɩmaoongã) sɩd-kũun Zẽng-raad a yoobã:

1-Yaa f kõ sɩd ne Wẽnd ( soab ning sẽn yaa a Yembr n yaa Sɩdã), la zẽng-raoog-kãnga tigma kõ-sɩd ne Wẽnd, la wẽn-yembgo a tũudmã pʋgẽ, la A soblmã pʋgẽ, la A yʋyã, la A sɩf-rãmbã pʋgẽ, la a bãnge, tɩ bũmb b sẽn tũudi, tɩ sõmb ne tũudem, sɩd-sɩda, pa be, tɩ sã n pa Yẽ yen (A naam yɩlg n zẽke).

2-Yaa f kõ sɩd ne A malεk rãmbã, la f kõ sɩd tɩ b naan b lame, Wẽnd tẽegr yĩnga, la A pẽgb, la A tũudem, la A saglsã tũub yĩnga.

3-Yaa f kõ sɩd ne A gaf-rãmbã, la rẽnda tigimda Wẽnd gomã A sẽn tʋms a Musa nẽngẽ wã, la a Yiisa (la gʋlsg nins la soalem nins b sẽn n tedgã la b paasã pa lagm ye, la sã n yaa ne Kʋr-Aan Wagallã, yẽ yaa baasg gomde, Wẽnd sẽn siki n kõ Nabiyaam a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga). la sɩd la hakɩɩka, Wẽnd gũu Kʋr-Aan wagallã, n yi boogr buud fãa, maa paasga, maa pasg n doglg sẽn pa sɩda.

4-La f kõ sɩd ne A tẽntʋʋmbã, la rẽ tigimdame, a nuuh, la a ɭbraahɩɩma, la a Musa, la a Yiisa, la a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be b yĩnga), rẽnd More, a pa kõt sɩd-hakɩɩka, t'a sã n pa kõ sɩd ne a Musa la a Yiisa, tɩ b yiibã yaa tẽntʋʋmba, Wãnd sẽn yaa naandã sẽn tʋsm-ba.

5-Yaa f kõ sɩd ne laahr daarã, la yikrã la bʋʋdã rare. n Bãng tɩ Wẽnd na n bʋʋ nebã ne taab sʋka Al-kɩyaoom rare, ned fãa ne a lɩɩmaoong Sɩd-kũuni, la a tʋʋm tεkẽ, ra-kãng daarã, bʋʋdã la geeglgã poorẽ, b bãngda ned ning sẽn na n kẽ zu-noog-vʋɩɩm sẽn pa tar saabã pʋgẽ (Argẽna) la b sẽn na n lob a soaba Gεhanem bugmã pʋga.

6-Ya f kõ sɩd ne Wẽnd bʋʋdã la A kordgã, Wẽnd sẽn gʋls ne A minim vẽenegã. Ad kõ sɩd ne Wẽnd bʋʋdã la A kordgã, a kɩtdame tɩ sɩd kõatbã tar bas-m-yam ne Wẽnd, rẽnd bamb yaa yardba, tɩ b yĩis yaa sẽn yõgnee ne bũmb fãa Wẽnd sẽn bʋ la A kord b zugã, zem tɩ yɩɩ somã maa yaa wẽenga, ad kõ-sɩd ne Wẽndã la A bʋʋdã rãmbã, b pa wãagd b tẽeboo, b pa yãkd b yam me ne bũmb raaboo, wakat ninga yεla la toom sẽn wat n paam- ba ye. Ad bamb togend n teesda Wẽnd n kot sõngre la fãagre la tuubg-reegre. Kõ-sɩd-kãngã sẽn be neerã, ne Wẽnd la A bʋʋdã, a kɩtdame tɩ Moeembã wʋm yĩn-yõgnego, la vʋʋsem la yarda, baa ne maan-n-zʋʋkã sẽn paamd-ba fãa, la wẽgdã la maan n zʋʋg toadgã, la bu-welsg, la yʋ-sãanga b sẽn yãt wakat fãa wã,

Koεεg-koεεga, wãnde la Lɩɩmaoongã sɩd-kũunã zẽng-raado, lɩslaoongã pʋga, yqa tɩlae ne sɩd-kõat sɩd-sɩd fãa t'a kõ sɩd ne-a.

-(Lɩslaoongã) Zẽng-raad a nu wã:

Sẽn paasd Lɩɩmaoogã sɩd-kũunã zẽng-raadã, lɩslaoongã wilgda tõndo, tɩ ad lɩɩmaoong-kãnga, b pʋgendalame ne tʋʋma, rẽnd Lɩɩslaam yaa tɩlae ne-a t'a yik n tʋm lɩslaoongã zẽng-raad a nũ wã la tʋʋ- sõng buud fãa.

Nana-nana la koεεg-koεεga, wãnde la Lɩslaoongã zẽng-raad a nu wã.

1-Sahd a yiibã (M tabenda m sũurẽ ne hakɩɩka tɩ soab sẽn tũud n tɩlg kae, sã n pa Wẽnde ye, m leb n tabenda m sũurẽ ne hakɩɩka t'a Mohammad yaa Wẽnd tẽntʋʋma). Wãnde la kaset ninga sẽn yaa tɩlae ne ninsaal t'a yeel-a wã, a lɩɩslaoongã kʋʋm wakato, la a fahm a maana wã la tʋm ne rẽnda. Ad a wilgda Lɩslaoongã neerem la a nana wã.

2-Pʋʋsgã:

Yik n yãnes ne wakat a nu wã yaa tɩlae ( la yẽ tigma yãnesgo, la zõondgo, la tiwlgu la Kʋr-Aan wagallã karengo, la Wẽnd pẽgrã la A tẽegrã, la A yoslgã, la A yaafã wã la Argẽnã baoobã).

La f sã n rat n na n bãng pʋʋsgã neerem, ad a kẽesda tõnd yĩn-yõgnego, la yõ-tongre, la sõngre, la yam-gãaga, tõnd mensẽ wã la d yame wã, la d sũy wã.

La sẽn leb n paasd pʋʋsgã neerem, la zĩir ning fo sẽn wʋmde, ne Wẽnd nabiyaam-rãmbã la A tẽntʋʋmbã, wala a Adam, la a nuuh, la ɭbraahɩm la Musã la a Yiisa, la a Mohammad b ra yɩ n pʋʋsdame, la b tiwnd Wẽnd yĩnga, (A naam yɩlg n zẽke) Rẽnd Mõembã kẽnda Wẽnd nabiyaam-dãmbã la A tẽntʋʋmbã sor zugu (Pʋʋsg la tɩlgr be b yĩnga).

zẽng sẽn pa yɩ ne wã, ad bãngr la la kaoreng wʋsg sẽn be neere n vẽneg n be pʋʋsgã pʋgẽ, la d tõe n paama-la pʋʋsgã pʋgẽ. D sã n na n dɩk bilgri, wala Wẽnd nonglemã la A tũudmã, la gãneg-m-mengã la sãk n tũ-A wã la Wẽnd yembgo, la Kosgo, ra-welge, la pʋ-peelem, la sugri, la gãng-m-menga, la Wẽnd zoεεga.

Sɩd la hajɩɩk pʋgẽ, ad Wẽnd yʋʋrã tẽegre ne pʋ-peelem, la gang-m-menga, la kosgo, la yaafa baoobo (Astag fɩroul Laah maanogo) la pʋʋs Wẽnd a Ye yĩnga, ad rẽnda yaa kʋɩleng-bi bεd sẽn yaa neeba, ne yõ-tongre, la yĩn-yõgnego, la Baraka.

"Neb nins sẽn kõ sɩd ne Wẽndã, tɩ b sũyã yõgn ne Wẽnd yʋʋrã tẽegrã, D bãng tɩ sũy pa tõe n yõgne tɩ pa tũ ne Wẽnd yʋʋrã tẽegr ye" (Sã-kumb sʋʋra, Raad, 28)

"Yãmb soabã yeelame bool-y maam, tɩ m na sake" (Yaafdã sʋʋrã, gaafɩr 60)

3-Zakã:

Zakã sẽn yaa tɩlae wã, kõta talse, la ninbãan neba. Bãng tɩ zakã la sãra wã sẽn n kõt neb ninsã sẽn tar tʋlsem ne a wã, a yɩlga tõndo, n yi yã-beedo, la beedo.

A leb n yɩlgda tõnd soolmã, la d arzεksã, la a wilg tõnd wɩsg-m- menga, la lagem-n-taar ning sẽn met radg sẽn tar pãnga, sẽn yaa nonglem la waoog-taaba Rakãagr la talg sʋka.

Ad yẽnda, sɩd la hakɩɩka, a sãeegda sõng-taaba, la maneg-taaba, la gãt-taaba, la ma-biiri, nin-buiidã sʋka.

4-No-loeerã:

No-loerr yaa gɩdg-m-meng, n yi rɩɩbo, la yũubu, la kẽed-n-taare wakat (sãnda pʋgẽ. sẽn sɩng fagir pukri n tɩ tãag wĩnd-toog lʋɩɩse)

La sẽn kẽed ne yõod la kareng sãnda sẽn be no-loeerã pʋgẽ:

sẽn kẽed wa yõorã vʋɩɩm wεεngẽ: Ad no-loeerã paasda Wẽnd-zoεεga la pʋ-peelem. Bãng tɩ no-loeerã kiuugã yaa wakat sẽn bedme, sẽn na yɩlẽ tɩ f paam Wẽnd yolsgã la A yaafã wã, la f paam burkĩn-basg n yi bugumã, la vʋɩɩm sẽn pa tar sãabo, Argẽna.

Yaa zʋgdo la yĩn-sidga: Ramadaanã pʋgẽ, tõnd lemda kom la ko-yũud ning sẽn yaa neb tus-kẽemã duni wã ween vɩʋʋg toor-toorã zu-loεεgã. Ad a soosda tõndo, ne lagem-taaba, la kũuni, la nebã taabã yel tagsgo, La gãd-m-menga, la kũuni, la zʋg-sõngo.

Sẽn kẽed ne wubrã wεεngẽ:

Ad no-loeerã kõta tõnd kareng wʋsgo, wala d sã n na n rɩk bilgri, d karemda no-loeerã pʋgẽ tɩ ad minim yood tedgre maa a basbo- wala ligd sãango, rɩɩbã la yũubã pʋgẽ- tõeeme, ad a leb manegda tõnd nõ-kẽndrã, la a minms tõnd sugr maanego la yõk- m-menga

Sẽn leb n paasd rẽ, ad a wilgda tõndo tɩ ad Wẽnd nabiyaam-dãmbã, wala a Mohammad, la a Musã la a Yiisa (Pʋʋsg la tɩlgr be b yĩnga), bamb me ra yɩ loetame.

Yõod sẽn kẽed wa laafɩ wã wεεngẽ:

Noorã –loees pʋgẽ, ninsãal yĩngã yiisda ka-yoodã la bãasã, log-toεεmbã la neb nins sẽn tar bãngr ne rɩɩba wεεngẽ wã, b sãglda nebã ne no-loeere, la b sɩfda t'a ya tɩp-tɩɩm sẽn gɩdg ned n yit bãase, Ad no-loeerã yaa tɩpg sẽn yaa soma ne bãas wʋsgo.

5-Hagiimdã

Rat n na n yeelme tɩ yaa Mak-kẽngre, tẽng ning Wẽnd sẽn Waoogã, n na n tʋg n maan hagiim ninga sẽn yaa waagib ne Lɩslaam fãa, ba yaa vugri a vʋɩɩma pʋgẽ, t'a sã n tara tõogo, a yĩngẽ la a ligdẽ la a yamẽ. Ad hagiimdã nẽema wã, la a somblemã, la a yõodã, yaa wʋsgo n yaa kõbg toor-toore

Ad muumim-dãmba sẽn yaa tus-kẽemse (sẽn yaa kõbgo la buudu la zĩis toor-toor duni wã pʋgẽ) sãkda a ɭbraahɩɩm boollã, (pʋʋsg be a yĩnga). Wala zʋgdo la yam-pukr sẽn be nẽere, f tõe yã wãnde gill fãa hagiimdã pʋgẽ, wala Wẽnd-yembgo, la sãk-n-tũ, la Wẽnd tũudem, la lɩslaoongã ma-biiri, la naag-taaba, la sugri, la yõ-koosgo, la pʋʋsgo, la doaa maanego, la no-loeere, la zẽng sẽn pa wã sẽn yaa yõodo. Ad hagiimdã wakatã segda tign kãsengã sẽn yaa diin tigingu, ad a yaa tiging sẽn pa tar to, ninsãalbã belem pʋgẽ.

La yaa Sεg-taab kẽeng-kãngã pʋga, la buud toor-toore la kõbg toor-toore sẽn na n tũ Wẽnd a Yembr, la b pog Tẽntʋʋmã a yembr, la a Lagi Malkom iks (Malcom x ) la neb sãnda sẽn karem n bãnge, la b bãng sũũr loe-n-wãag ning sẽn manegã, la lɩslaoongã ma-biirã, la nebã fãa yaa yembrã, b sẽn wa n kẽng Mak n na n tɩ maan hagiimdã. Al-hagi malkom iks yeelame (yaa Amirik ninsãblsã taoor soabã a yembre): " Ad mam hagiimdã wẽnga mam nẽngã la m yamã, ad a kõo maam yam paalle, rasem pig la a naasã pʋgẽ, tẽns ning sẽn yaa Wẽnd sẽn yɩlga pʋgẽ.

Mam yã bũmb ning mam sẽn pa yã, yʋʋmd 39 pʋgẽ, sɩd la hakɩɩka mam yã buudã gilli, la kõbgã gilli, sẽn sɩng ne neb nins nin sẽn yaa rõodã n tɩ tãag afrik rãmbã sẽn yaa ninsablsã, tɩ b be mabiir pʋgẽ sẽn yaa hakɩɩk mabiiri, Tɩ b be lagem taab pʋgẽ! B vɩɩme tɩ yaa wa ning yεnga, la b lagm-taab n tũud Wẽnd wala yĩng a yembre"

buk a tãabo (3)

Kʋr-Aan Wagallã neeremã la a vẽenmã

Kʋr-Aan wagallã yẽ la bʋʋd sebr ningã Wẽnd sẽn tʋma, sẽn na yillẽ la a tɩʋʋs la a bʋ ninsãal vʋɩɩma, ad a togsda sɩda, la a boon nebã n tog sɩdã sorẽ.

Ad a tigma kibae, la bãngre ninsãalbã wεεngẽ, la b baasgã sẽn na n yɩ a soaba. Ad Kʋr-Aan wagallã karemda neba, la a zẽkd b ziiri, tũudem wεεngẽ, la zʋgdo, la yam, la vʋɩɩmã wεεngẽ, tɩ b sã n bao n na n fahm-a, la b tags n gese, la b maan wa a sẽn sagl-bã. Kʋr-Aan Wagallã yaa yel-solemd sẽn pa sãte, b kõ-a la Wẽnd nabiyaam baasdgã a Mohammade (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga).

Tɩ yaa sẽn wilg t'a yaa nabiyaama, la Kʋr-Aanã pa tar to ye, la ned me leb n pa tõe n mamsã a buud lae, la baa ne b sẽn tʋsms-a a Mohammad nengẽ wã(Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga), sẽn na maan yʋʋmd 1400 sẽn loogã, ne rẽ fãa, Kʋr-Aanã kellame n tãag hall ne rũnda, t'a yaa b sẽn gũ, a kell n paa laarabiimdẽ wã, sẽn yaa a gomd-ma wã, b pa yag n dogleg-a ye, maa b tεdga yalẽ wã ye, b pa tedg bũmb ninga sẽn be a pʋgẽ wã me ye.

La seb-kãnga raabã meng-mengã sẽn yaa bilgr-sãndã kũunã, Lɩslaoongã be neerã wεεngẽ wã, la sẽn na paam wʋmb a yεlã pʋgẽ wã, la a yẽng-ra bεdã yell pʋgẽ wã, rẽnd d pa na n gom Kʋr-Aanã kʋdmdã la a somblemã ye (a sẽn pa tedg la b pa paas n dogl a pʋgẽ wã me) ad yẽ la kiba-kasẽn baasdg b sẽn tʋms n kõ Nabiyaam a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga).

La d sẽn tʋl n na n wilg neebã Wẽnd goama sãnda neerma, la A bʋ-kaoorã, tõnd da bee yirbg pʋgẽ ne bũmb ning tõnd sẽn na n wilg ka wa, bala yãkrã yi toogo, tɩ bala sebrã vɩʋʋga me paoodamẽ. La fo sã n dat paasg ne vẽenem paoongo, sẽn kẽed ne Wẽnd goamã sẽn be neerã la a sẽn yaa yɩlengã wεεnge? Fo menga tõe n karma Kʋr-Aana f toore.

Wãnde yaa Kʋr-Aan aaya-rãmb sẽn be neere:

Ad kʋr-Aanã Aaya-rãmbã gilli yaa Wẽnd goam, bɩ f yals tɩ d karem la d kelg nas sãnda sẽn be neeere, sẽn yi Kʋr-Aanã pʋgẽ,sẽn vẽnged Lɩslaoongã tagsg sẽn kẽed ne yεl sãnda wʋmb pʋgẽ la sũur fãa-fãa sogsgo.

Põasg la bas-tɩ-looge:

(-yeele: Yaa mam yembs nins sẽn maan n zʋʋg b mẽns zugã raa n wãag-y tẽeb ne wẽnnaam yolsgã ye, ad wẽnnaam yaafda zũnuub-rãmbã zãnga, ad yẽnda la yaafg naaba n yaa yolsda) Sʋʋratʋ 039 Azʋmar (zãma rãmba), aaya 53 soaba.

Yaa sɩda, ad Wẽnd yaafda zũnuubã zãnga, wakat ning tõnd sẽn wat n legb n tʋg A nẽngẽ, ne pʋ-peelem la tuubgu, rend Wẽnd maanda neema a yambã zugu ne yaafa la tuubgã reegre, ad Wẽnde -Lɩslaoongã pʋgẽ- Yẽ la laafɩ wã yiib zĩiga la yolsgo, la ad A pa kisg-taab yiib zĩiga la zɩɩm raagr maa pelεng-yɩgsg yiib zĩig ye. "Ad Wẽnd nonga tuubdbã la tɩlgdbã" Naafã sʋʋrã, Al-bakara, 222.

La Lɩslaoongã pʋgẽ, sẽn na yɩlẽn paam tɩlgr la vʋɩɩm sẽn pa tar sãabo, fo tõe nana-nana bala, n lebg n tʋg Wẽnd nengẽ la f kõ sɩd ne-A, Yẽ a yembre, la f tʋm sẽn sõmbe, rẽnd tõnd pa tar raab ne nin-sõng sẽn pa beeg sãrb maa a kʋʋboo ye, neb a taab yel beed ying ye.

D sã n na n ges neng a to, ad Lɩslaoongã sãgenda a tũudbã tɩ b maan bas-tɩ-loog ne neb a taabã. Yãwã la wʋmb sẽn be neere, sẽn na paam tɩlgr la yaafa Lɩslaoongã pʋga. Koεεg-koεεga, hakɩɩk pʋgẽ, ad a yaa yolsg la yaafa diini.

Tẽes-tɩrga:

" yaa yãmb neb nins sẽn kõ sɩd ne Wẽnde, yɩɩ tẽeg-tɩrg rãmba, ne Wẽnd tũudem, n yaa kaset maanba ne sɩda, la neb beem ra wa maan yãmb nin-wẽense, t'y pa tẽeg tɩrg ye, tẽeg-y tɩrga, tɩ rẽ n pẽ ne Wẽnd-zoεεga, la y zoe Wẽnde, ad Wẽnd yaa minim tẽngembiiga ne bũmb ning yãmb sẽn tʋmdã"Lengr sʋʋra, Al-Maa-ɩda, 8.

Ad kʋr-Aanã wilgda tõnd tɩ d yɩ teeg-tɩrg rãmba ne nebã fãa, zem tɩ yaa d zoa-rãmba, maa d bεεba, wakat-rãmbã fãa, laafɩ wakat la zabrẽ.

Ad a wilgd a tũudbã tɩ b kẽes-b mensã sɩd sor pʋgẽ la zʋgd sẽn yaa Wẽnd yĩng zʋgdo, pa politik yĩnga, maa meng-raabo, maa nin-buɩɩdã yĩnga, maa rog-n-mik yĩnga ye.

"Ad Wẽnd sagenda yãmb t'y lebs boablã b rãmbẽ, la y sã n na n bʋ nebã ne taab sʋka, b'y bʋ ne sɩda, ad Wẽnd sẽn sãgl yãmb ne bũmb ningã bee neema, ad Wẽnd yaa wʋmda n yaa Neta" (Pagbã sʋʋrã, AnnYiisaa-a 58)

D sã n na n dɩk vẽnẽgr sẽn kẽed ne a neeremã, la a yõodã sẽn pa tar sãabã, la a yolsgã la a tẽeg-tɩrgã, Lɩslaoongã sãgenda tõndo tɩ d gũus bũmb ning Lɩslaoongã bãngdbã sẽn boond tɩ: Darʋʋr- rãmb a nu wã (yεl a nu wã sẽn yaa tɩlae tɩ b gũ wã).

Lɩslaoongã sãgenda lɩslaambã, ne bũmb ning b sẽn so wã gũusgu, la neb a taabã sẽn so wã, sẽn kẽed ne yεl kãeesã a nu wã wεεngẽ, sẽn yaa:

1-Diinã

2-Yõorã

3-Yamã

4-Burkĩndã.

5-arzεkã.

Ad Kʋr-Aan Wagallã kengda vẽenega, tɩ ned ning sẽn kʋa yõor sẽn pa beege, " yaa wala yẽ soab kʋʋ nebã gilli, la ned ning sẽn yɩ a sabab tɩ yõor vʋɩɩm paa, yaa wala a soab vʋɩɩmsa nebã gilli" Lengr sʋʋra, Al-Maa-ɩda, 32.

La sã n yaa sẽn kẽed ne loεεgã gũudem la yam-yãkr pʋgẽ, ad Kʋr-Aan wagallaã wilgdame, tɩ ad " Modg-n-kẽes pa be dĩinã pʋg ye" Naafã sʋʋrã, (Al-bakara) 256.

La woto bala, Lɩslaoongã waoogda ninsãala, la a pa modgd neda t'a kẽe lɩslaoongã pʋgẽ ne pãng ye, la a wilgd-a la lɩslaoongã sẽn yaa vɩɩma fãagr to-to.

Wãnde la lɩslaoongã hakɩɩka la a rasãndã, la a tẽeg-tɩrgã, la a bas-tɩ-loogã, d sẽn wat n tʋmdẽ ne zẽng sẽn pa lɩslaambã.

Rẽ n so tɩ yaa waagib ne tõndo, tɩ d yɩ bas-m-yam rãmba la rat-sɩd rãmba, la tẽeg-tɩrg rãmba tõnd sã n na n kõ d tagsgo neb a taaba yεl zugu. La yals-y tɩ d tẽeg Wẽnd (A naam yɩlg n zẽke) koεεgã kʋr-Aan wagallã pʋgẽ:

"La neb beem ra wa maan yãmb nin-wẽense, t'y pa tẽeg tɩrg ye, tẽeg-y tɩrga, tɩ rẽ n pẽ ne Wẽnd-zoεεga,"Lengr sʋʋra, Al-Maa-ɩda, 8.

La sã n yaa ne sẽn kẽed ne seb-gʋlsdbã, la kʋdemdã gʋlsdbã la kibae-kɩtb nins sẽn rõt Lɩslaoongã la Lɩslaambã tɩ b yaa pεlεng-yɩgsdba, tɩ pa tũ ne sɩd la pʋ-peelemaa, la b yẽgemdẽ pa nõng lɩslaoongã sãeegrã ne sʋʋg la pãng ye, ad bambã rãmb tara bãas b yamẽ wã la b sũy wã. Bamba la neb nins sẽn sʋʋrd Wẽndee (A naam yɩlg n zẽke) sẽn yaa Yembrã, sẽn yaa Sɩdã la A Nabiyaam a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) sʋʋrg sẽn yɩɩd zanga, la yaalg, la gʋls-naan rãmba sẽn yɩɩd zanga, rẽnd mam sokda m menga n maan yel-solemde:

● Rẽ yĩnga yaa woto la maan-m-yam la tags-m-yama sẽn rat n yeelga bɩɩ? rẽ yĩnga b pa lagemd yεla taaba b sẽn wat n tʋm ne lɩslaoongã la lɩslaambã?

● Rẽ yĩnga ned fãa tara maan-m-yam neba taabã yaalgo maa b tʋya maa b paoogr pʋgẽ la b loe-n-wãasgã pʋgẽ, maa f rõd-b fãa tɩ b yaa pεleng-yɩgsdba, la nin-kʋʋdba?

● Yaa woto la b na karem nin-pukri (sivilYiisasõ) la la nin-buiidã naam (demokrasɩa) la maan-n-raabo (lɩberte) kombã Karen-dotẽ wã la karen-do-bεdẽ wã la ninbuɩɩdã gilli?

● Rẽ yĩnga yaa Lɩslaoongã sʋʋga n kɩt tɩ neb tusã sẽn yaa roap la pagbã, sẽn yaa yam bεd rãmbã la sɩd ratba, la pʋ-peel neba, la yam sẽn pak rãmba Dũni wã wεεng vɩʋʋs pʋgẽ kẽed Lɩslaoongã rũnda-rũnda?

(sεb wʋsg la koees sẽn gʋl, la ẽnternetã (Internet) pʋgẽ sokdame n getẽ yaa bõe yĩnga, la yaa wãn-wãna tɩ d ma-biisa la d tãpogsã lebgd n tʋg Lɩslaoongo wã)

Sã n yaa ne Amirik la Erop sẽn togse, yaa Lɩslaoongẽ paasg la sãeegr tʋʋlem n yɩɩd Diin-rãmbã fãa duni wã pʋgẽ.

Rẽnd yaa bõe tɩ yaa Lɩslaoongo?

Zem- taaba Lɩslaoonga pʋgẽ

Yaa yãmb a nẽba! Ad Tõnd naana yãmba roap la pagba n maan yãmb t'y yaa ninbuɩɩdu, la buud buudu, t'y na bãng taab yĩnga, ad yãmb sẽn yɩɩda waoor Wẽnd nẽngẽ yaa sẽn yɩɩda yãmb ne Wẽn-zoεεga, ad Wẽnd yaa mita, n yaa minim tẽngẽ biiga. Sʋʋrat 049 Alhuguraat(Roto), 13.

La sẽn na vẽneg fahen-kãnga sẽn be neerã sẽn kẽed ne Zem-taabã wεεngẽ Lɩslaoongã pʋgẽ, nabiyaamã yeelame, (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) " a wẽn-na-wat-ne wã moongã pʋgẽ:

(Yaa yãmb neba, ad yãmb Soabã yaa a Yembr, la yãmb yaabã yaa a yembre, laarb pa yɩɩd bu-zẽnga, bu-zẽng me pa yɩɩd laarba, nin-miuug me pa yɩɩd nin-sãblga, nin-sãblg me pa sɩɩd nin-miuugu ye, sã n pa ne Wẽnd zoεεga).

Lɩslaoongã wĩnigda tõnd tɩ d ra paoog neba, b buud yĩnga, maa b yĩn-kõbg yĩnga, maa b mengã, maa d tẽng yĩnga, Lɩslaoongã la tɩɩm sẽn yaa vẽenega ne buud-zaba la bu-welsgã zaba sẽn be dũni wã pʋgẽ wã.

Lɩslaoongã pʋgẽ, nin-sãblã la nin-peelsã, yaa ma-biiri ne adm-biiri, b fãa gill yaa ba a yembre, a Adam (Tɩlgr be a yĩnga) b sẽn naan a soab ne tom, rẽnd yaa woto bala, tõnd fãa yii tẽngẽ, d na n le leba tẽngẽ, n le lebg tom yεsã, la yaa bõe yĩnga tɩ neba sãnda maan waoog-m-meng la zẽk-m-menga?

Ad Lɩslaoongã kengda zem-taabã wεεngẽ la ganeg-m-menga, yãwã la kareng nins sẽn tar wʋm-noogo, tõnd sẽn yiisd a Kʋr-Aanã gom-biis pʋgẽ, la Nabiyaamã goam pugẽ, d sẽn gom tɩ looge, la yaa woto bala, la kareng ning a Malkom iks (MalcolmX) a sẽn wa n kẽng Mak n na n tɩ maan higiimdã.

Lɩslaoongã yaa Dũni gill (dĩini) la Tẽntʋmdã me yaa a yembre

"Yeel-y tɩ tõnd kõo sɩd ne Wẽnd la bũmb ning b sẽn sik n kõ tõndã, la b sẽn sik n kõ a ɭbraahɩɩm, la ɭsmaa-ɩɩl, la a ɭsaak, la a yaakʋʋb, la yagẽnsã, la bũmb ning b sẽn kõ a Musã, la a Yiisa, la b sẽn kõ nabiyaam-dãmbã, sẽn yi b Soabẽ wã, tõnd pa welgd nabiyaam-rãmbã ba a yembre ye, la tõnd yaa sãk-n-tũ rãmba ne Wẽnde" Naafã sʋʋrã, (Al-bakara) 136.

Ad moeembã nonga Wẽnd Nabiyaam-dãmbã gilli, la A Tẽntʋʋmbã, la b kõt sɩd ne ba, la rẽ tigimda: Adam, la a Nuuh la ɭbraaahɩɩm, la a ɭsmaa-ɩɩl, la a ɭshaak, la a Yaakuuba, la a Musã, la a Yiisa, la a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be b yĩnga), Nabiyaama (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) yeelame:

(Maam n somb ne a Maryam biiga a -Yiisa n yɩɩd nebã duni la laahre, nabiyaam-dãmba yaa sãam-biisi, b ma-rãmba yaa toe-toya, -"rat n na n yeelame tɩ b fãa waa ne Wẽnd-yembgo la sãri -rãmbã yõsa taaba"- la b diina yaa a yembre, nabiyaam pa be tõnd d yiibã sʋk ye) (bʋhaarɩ la muslɩm)

Rẽnd sã n yaa woto, bʋg la duni fãa diini,

n yaa nabiyaam-dãmbã fãa diin yεngã ?

Aayar-rãmba a taab yεsã sẽn be nẽere, d sẽn tõe n tags a pʋgẽ n ges:

Ad Kʋr-Aan wagallã, neermã la a noomã la a tũusgã pa tar tεk ye, sã n yaa woto b'y koll-ma, tɩ m tũus Kʋr-Aanã aaya sãnda, la m pa na n yet tɩ baa fʋɩ, maa m kẽ a pʋgẽ n wels ye, la m kota yãmb t'y tags la y ges aaya-bamba pʋgẽ, sẽn na yɩl t'y paam vẽeneg paasgo, sẽn yaa Kʋr-Aan wagallã sãnem dambẽ wã.

Wẽnd la A Tẽntʋʋma:

(Yẽ la Naab ning sẽn tʋms A tẽntʋʋmã ne kãndegre la sɩd dĩina……) Sʋʋrat 048 Alfath(Pakre) 28.

“A Mohammad pa yɩ n yaa yãmb sʋkã ned ba a ye sãam ye, la ad yaa Wẽnd tẽntʋʋma la a nabiyaam-rãmbã pidsdã, la Wẽnd me yɩɩme n yaa bũmbã fãa mita.

Sulã sʋʋrã, (Al-Ahzaab)40.

Yĩn-yõgnegã la Argεnã:

(Yẽ la Soab ning sẽn sik yĩn-yõgnegã muumin-dãmbã sũyĩ, bʋl yĩng tɩ b na paas sɩd-kũuni n lagm b sɩd-kũunã, la Wẽnd n so saas la Tẽng sodaade, la Wẽnnaam yɩɩme n yaa mita la a yaa bʋʋd nimem Naaba, bʋl yĩng t'A na kẽes Muumin roapã la Muumine pogsã Arzεn-dãmba, tɩ ko-sood zoεt a tẽngre, tɩ b yaa duumdb a pʋgẽ la A yaaf-ba b yelwẽna, la rẽnda yɩɩ Wẽnnaam nẽngẽ n yaa pʋɩɩr sẽn yaa bedre) Sʋʋrat 048 Alfath(Pakre) 4-5

( 27-Yaa foo a yõor sẽn tar bas-m-yam.28 -Leb f Soabã nẽngẽ, tɩ f yaa b sẽn yarda soaba. 29-Bɩ f kẽ Mam yembsã pʋgẽ.30-La f kẽ Mam Arzεnã.) Sʋʋrat 089 Alfagr (fagr) 27-30

Pagbã ne roapã:

Ad lɩslaam-dapã la lɩslaam-pogsã, la muumin-dapã[1] la muumin-pogsã, la Wẽnd-zoεt-rapã la Wẽnd-zoεt-pogsã, la sɩd-kõat-rapã la zɩd-kõat-pogsã, la sug-maand-rapã la sug-maand-pogsã, la sik-m-meng ne Wẽnd rãmb nins sẽn yaa rapã la sik-m-meng ne Wẽnd rãmb nins sẽn yaa pagba, la doa maandbã la pagb nins sẽn maand b doosã, la no-loεtbã la no-loεt- pogsã, la rap nins sẽn gũusd b taowã la pagb nins sẽn gũusd b taowã mẽ, la rap nins sẽn tẽegd Wẽnd yell wʋsg-wʋsgo la pagb nins sẽn tẽegd Wẽnd yellã, Wẽnd segla bãmb rãmb yĩnga yaafa la keoor sẽn yaa bedre. Sulã sʋʋrã, (Al-Ahzaab) 35.

Wẽnd loe yeelame (la ned nins sẽn tʋm somã tɩ yaa rao maa paga, tɩ yẽ soab yaa sɩd-kõta, ad yaa bamb dãmba n kẽed Argεna, la ad pa na n tol n wẽg b baa bilf ye) ( Pagbã sʋʋrã, AnnYiisaa-a 124)

Sagls sẽn bεdme:

"La y yãg n tʋg yaafa sẽn yi yãmb Soabã nẽngẽ la Argεn yaleng sẽn yaa wa sãas la tẽnga, tɩ b segl n bĩng Wẽn-zoεtbã yĩnga, Neb nins sẽn yãkd b arzεkã n nafdẽ, lom-lom la keelem sasa, la sũ-pu vεndbã, la sẽn yaafdb nebã, la ad Wẽnd nonga manegdbã, la neb nins, tɩ b sã n maan yel-beedo, maa b wẽga b mense, b tẽegda Wẽnd yelle, n kõs yaafa ne b zũnuub-rãmbã, la an n dag n yaafd zũnuub-rãmbã tɩ sã n pa Wẽnde? La bamb pa dɩdgdẽ modgdẽ ne b sẽn tʋma wẽenga ye tɩ b sã wa bãnge, bamb-rãmbã keoore yaa yaafa sẽn yi b Soabã nẽngẽ la Argεn-dãmba kʋls sẽn zot b tẽngre, tɩ b yaa ruumdb a pʋgẽ, la ad b tʋʋmd keoor be neema" A ɩmraan Zak rãmb sʋʋra, Aalʋ-imraan, aaya 132-136.

Sãglse la gɩdre:

"Ra n tũ'y tɩ sã n pa Wẽnd ye, la y maneg y roagdbã yiibã menegr tεkẽ, la rog-pẽtse, la kɩɩbse la ninbãan-neba, la y yeel nebã (gomd) sẽn be neere. Naafã sʋʋrã, (Al-bakara) 83.

Wẽnd yʋʋr tẽegre la vʋʋsgo:

"Neb nins sẽn kõ sɩd ne Wẽndã, tɩ b sũyã yõgned ne Wẽnd yʋʋrã tẽegrã, la sũy pa tõe n yõgne tɩ pa tũ ne Wẽnd yʋʋrã tẽegr ye" (Sã-kumb sʋʋra, Raad, 28)

La d sẽn na n baas ne bup kãnga, sak'y mam gomdã tɩ Kʋr-Aanã yel-vẽensã la a sõmblemã la a neermã pa sãt ye, a pa tar tεk me ye, rɩl tõnd sẽn karem Kʋr-Aanã fãa,la tõnd sẽn paam vẽnegr paasgo, sẽn kẽed ne a maanã wã wẽengẽ, la tõnd sẽn karm-a n paas fãa, yaa wala tõnd rãeenem kareng la woto.

Sẽn paasd rẽ, d sã n na n ges wala moor tɩʋʋsg wεεngẽ, la maa zɩlem-pεk la bãngr wεεngẽ, la geesg wεεngẽ sẽn be Kʋr-Aan wagallã pʋgẽ, d mikdame t'a yaa buk toor-toore sẽn tar wʋms-noogo, d pa gom a yell gaf-kãnga pʋgẽ ye.

Sẽn yaa a soab fãa, mõdg n nidg pãng tεkẽ n paam Kʋr-Aanã gom-biisã maana ne moore, la yɩ sẽn manege n tar bas-m-yam, maa fo tõe n paama la ẽnterẽtã pʋga, zĩis sẽn yaa Lɩslaoongã zĩisĩ sẽn tar bas-M-yam (www.sultan.org) .

Buk a naas n soaba (4)

Wẽnd Yʋɩyã sẽn yaa sẽn maneg manegr tεkẽ la A Sɩf-rãmb sẽn zẽke

Woto yaa Wẽnd Yʋɩyã sẽn yaa sẽn maneg manegr tεkẽ wã sãnda.

-Arrahmaan (Dũni yols-zãng Naaba)

-Arrahɩɩm (Laahr welg-n-yols Naaba)

-Almalɩk( Naabã).

-Al-kudduus (Yɩlgr Naaba)

-As-Salaam (Laafɩ Naaba)

-Al-hakɩɩm (Bʋ-mitã)

-Al-Alɩɩm (Minim Naaba)

-Al-basɩɩr (Nenem Naaba)

-Al-Adl (Tẽeg-tɩrg Naab)

-Al-Azɩɩm (Waoogr Naaba)

-Al-gafʋʋr (yaafg Naaba)

-Al-Alɩyyʋ (Zẽkr Naaba)

Wẽnd Tẽntʋʋm (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) yeelame: (Wẽnd yaa neere,n nõng neerem)

Buk a nu n soaba (5)

Baasgo:

Ad Lɩslaoongã la a Adam la a Hawa (sẽn yaa adm-biisã yaab-rãba) diini, la b yiibã koambã n na n tɩ tãag Laahre. Ad Lɩslaoongã yaa nana n sãkd yam pʋgẽ, yaa vẽenega, n le yaa tʋʋma. La Lɩslaoongã sõmblmã pa tar tods ye, bala a yi Na-kẽem nengẽ, sẽn yaa a Yembr tãa, n yaa Naanda. Sɩd la hakɩɩka, Wẽnd (A naam yɩlg n zẽke) yeela Kʋr-Aan wagallã pʋgẽ: (Rũndã raarã, M pidsã yãmb diinã n kõ-yã, la M pids M neemã wã yãmb zugu, la M yar Lɩslaoongã tɩ yaa diin ne yãmba) Lengr sʋʋra, Al-Maa-ɩda, 3.

A leb n kõo tõnd kibare, tɩ ad a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) A tũms-a la bũmb naandɩ wã fãa yĩnga (moeembã la yahʋʋd-rãmbã la kiris nebã, la koka, la rub-tũudbã la buuziimbã, la sẽn kɩɩsb Wẽnd belmã la zẽng sẽn pa bamba).

La Wẽnd (A naam yɩlg n zẽke) vẽneg A kandagrã la A nuurã wã n wilg nebã gilli, la A vẽneg yel-soaandɩ sẽn na tũ n paam yĩn-yõgnego la sek-m-menga la laafɩ yõorã vʋɩɩm pʋgẽ la ninbuɩɩdã la duni wã gilli.

Ad Lɩslaoongã wilgda tõnd tɩ d yɩ tẽeg-tɩrg rãmba la yam bεg rãmba, la sɩd rãmba, la nidg-pãng rãmba hakɩɩka baoob pʋgẽ, la tõnd tʋmd-n-taarã pʋgẽ ne neb a taabã.

Ad sɩdã baoob somb n tɩʋʋsa vẽenem la reegr zĩis sẽn tar bas-n-yam wugu. La tõnd tʋmd-n-taara ne neba, la tõnd nebã bʋʋbã somb n yɩɩ ne tẽeg tɩrga la manegr baoobo, la sõsga la waoog-taaba la wʋm-taab sẽn yaa vẽenega.

Rẽ yĩnga fo paama hakɩɩk vẽnegre sẽn kẽed ne nabi-yaam-baasdgã wεεngẽ bɩɩ.

A Mohammad sẽn yaa Abdʋlaah biigã (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) roga Maka, sẽn kolgd yʋʋmd 570 a Yiisa rogmã poorẽ, la b ra bãng-a la nebã sʋka, tɩ b boaanda tɩ sɩda-soaba, bas-m-yam-soaba.

A sẽn wa n ta yʋʋmd 40, a Gibriil wa a nengẽ ne wẽnd koεεgã. La b sãgl a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) a Tẽntʋʋmdã sɩngr wakato t'a bugs a zaka rãmba la a rog-pẽtse.

La b rãeenem soaba yaa a paga a kadɩga (Wẽnd yard be a yĩnga) rẽn poorẽ Wahɩ wã wa a nẽngẽ t'a taas tẽntʋʋmdã nebã fãa gilli.

La a vɩɩmã yʋʋm pʋgẽ , la a nabiyaamdmã vɩɩm no-kẽndr pʋgẽ, nabiyaamã (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) zãa tẽntʋʋmdmã n tʋg nebã nengẽ, la a ra yɩɩme tɩ yaa b sẽn tika soaba tɩ tik-n-taara be neere, n leb n yaa b sẽn geta a soab n maandẽ tɩ be neere.

La yʋʋmd 632 soaba a Yiisa rogem poorẽ nabiyaamã (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) loogame n bas duni-kãnga t'a tar yʋʋmd 63.

Ad nabiyam a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) yẽ la nabiyaam-dãmba la tẽntʋʋmdbã fãa basdga, rẽnd yẽ la nabiyaam-baasdg-dãmb nins sẽn deng taoorã, la rẽ lagma ne wa a Yiisa Ingiilã (bɩɩblã) -Tɩlgr be a yĩnga- ne a sẽn yeele (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga): Maam n sõmb ne a Maryam biiga n yɩɩd nebã . Buhaarɩ -3442.

A Mohammad nedemdã sẽn bedmã:

Ad togs-sɩd rãmb nebã pʋgẽ sẽn yaa na-namse, wakat sẽn loog n wa tãag mosã, b yãame t'a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga), sẽn sɩng a yãadrẽ wã, n tʋg n tãag a rasãndlemã, la a nabiyaamdmã n tɩ tãag a kũumã (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) b mikame t'a yaa nẽd sẽn bedme, n pa tar to a zʋgdẽ la ninbaan-zoεεgẽ ye, la bas-m -yamẽ, la pʋ-peelemẽ, la nin-sõmblemẽ, la sɩdẽ, la gãng-m-mengẽ. La zẽng sẽn pa rẽ, sẽn yaa pẽgr sɩfa hakɩɩk pʋgẽ, ad a vʋɩɩmã kõbg toor-toore, a tẽntʋʋmdmã vʋɩɩm, la a vʋɩ-zaallã, la a tʋʋmã (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) t'a yaa nabiyaama, maa tẽntʋʋma, maa karensãamba, n yaa manegda, yaa daliili n tʋg zʋg-wagla, n leb n yaa tees-neer-soaba, n yaa taoor-soaba, yaa tẽng-soaba, n yaa rao sẽn yaa pʋ-pee-neda, sẽn yaa pʋling pidsdã, n yaa sɩd sẽn yaa noanga, la ba sẽn yaa ni-bãan-zoεta.

La rẽ pʋgẽ, la hind (Inde) gom-mitã porfoseera Rama Karsɩna sɩfd-a, a gaf ning sẽn boon tɩ (Mohammad: sẽn yaa Lɩslaoongã nabiyaamã) pʋgẽ, "B mikame t'a Mohammad la bilg-n-taare sẽn pidi la sẽn ta, sã n yaa ne ninsaalbã vʋɩɩma" Doktoorã kõta vẽenem ne sɩf kãnga , n yeele: Ad yaa toog wʋsgo, tɩ tõnd paam hakɩɩk gilli sẽn kẽed ne a Mohammad nedemdã. Ad yaa nif-kamesgo, sẽn yi a Mohammad nedẽmdẽ wã, nedemd mam sẽn pa tõe n sɩf a zãnga, ad yaa sɩf-rãmb sẽn tar yel-solemde, la nedẽmd sẽn bedm n tar pãnga.

Ad a Mohammad sẽn yaa nabiyaamã la woto, a Mohammad sẽn yaa tã-biigã, a Mohammad sẽn ya tolb soabã la woto, a Mohammad sẽn ya tẽng-taor soaba, la a Mohammad sẽn yaa gom-mitã n yaa gom-tɩ-fahm soabã, la a Mohammad sẽn yaa manegdã, la a Mohammad sẽn yaa kɩɩbs relldã, la a Mohammad sẽn yaa yembs gũudã la burkĩm-bas-da, la a Mohammad sẽn yaa pagb fãagdã, la a Mohammad sẽn yaa naab la bʋ-kaoodã, a Mohammad sẽn yaa Wali yɩlengã. Ad yẽndã yel-bed kãeesã fãa pʋgẽ la yãnes kãeesã fãa sẽn ya nedemd yãnesg zĩigã, a ra yaa rawa b fãa pʋgẽ.

La wala kʋdem mitbã sãndã sẽn sɩfa wã, a Mohammad sɩng a boolgã (Da-awa) n tʋg Lɩslaoongã sẽn yaa sɩd dĩinã a yʋʋmd 40 sasa, la a basa wʋɩɩ-kãnga, a yʋʋmd 63 wakato. La wakat-kãnga sẽn yaa koεεgã pʋgẽ, sẽn yaa a Tẽntʋʋmdmã (zemsã wa yʋʋmd 23) a tedga laarab-rãmbã zãmaan gilli.

● N yi rʋbs tũubu n tʋg Wẽnd-yemgo……….

● N leb n yi yõs-taaba la buud zaba, n tʋg zems-taab la gãt-taaba…...

● N leb n yi rãam yũub la zʋg-yoodo, n tʋg zʋg- sõmse la Wẽnd-zoεεga…………

● N leb yi yaare la faoobo n tʋg vʋɩɩm sẽn yõgn n manege…

● N leb n yi zʋg-kaalgo n tʋg zʋg-sõng sẽn pa tar to.

Ad ninsãalbã wʋɩɩma tεka, b pa yã tedg-kãnga la wẽnẽg -kãnga buudu zãma pʋgẽ, maa zĩig baa yen ye, zem tɩ yaa sẽn loge, maa sẽn wate.

Yel bεd kãeesã fãa yɩɩ yʋʋmd 20 la zak pʋgẽ bala.

A Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) yellã Wẽnaam Sεbã pʋgẽ:

La Seb-kãnga raabã sẽn pa kibae nins gill sẽn be Dĩin zẽms gaf-rãmb pʋgẽ togsgã, gaf-rãmb nins sẽn kõ kibae nõodo ne nabiyaam a Mohammad Waoongã (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga), rẽnd moeembã bãngdebã vẽnega kibae nins sẽn be Gaf-rãmb nins b sẽn yɩlga bala.

Hakɩɩk pʋgẽ, ad gom-bi-kãnga: (A Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) Wẽnd Gaf-sikdsã sẽn deng taoorã pʋgẽ), b goam-a lame n yalge sεb wʋsg pʋgẽ, la ẽnterbẽtã sẽn yaa duni gillã zugu. La sẽn na paam vẽenem wʋsg sẽn kẽed ne gom-kãnga, yãmb tõe n kaaga zĩ-kãnga ẽnternẽtẽ wã ( www.ivf.net) la ad gaf noog ning sẽn boond t'a "Mohammad -Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) Gaf yɩlɩngã –biiblã- pʋgẽ", porfeseer Abdul Ahd Daʋʋd (sẽn da yaa pastεεr tɩ b boond t'a Davɩɩd Bezame) a leoka Biiblã sẽn gom nabiyaam sẽn wẽnd a Musã pukr yelle, n yeel: "

D karemda deteronom (Deutéronome) wã pʋgẽ, gom-nẽng 18 zĩigẽ, gom-buk 18 (M na n zilga nabiyaam b nẽngẽ, sẽn yaa bamb ma-biiga, t'a wẽnd foo, la M ning Mam Goamã a nõorẽ wã) la sã n mikame tɩ gom kãeesã pa a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) la a sẽn teesã, rẽnd gomdã pa tol n sɩdg nand ye. Bala a Yiisa meng pa yeele tɩ yaa yẽnda la nabiyaam ning b sẽn data ye.

La a Yiisa (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) –sã n yaa ne kirs-roogã “tẽebã" pʋgẽ, a na n pukame t'a yaa bʋʋda, la a pa Sãri (Charia) soab ye. La nabiyaam ning b n sẽn pʋlm t'a wata kibarã pʋgẽ, "a na n waa ne Sãri sẽn Witi" "a rɩtg nugẽ wã".

Bãngdbã sẽn yaa moeembã kengdame tɩ kibae-kãnga pa tokd ned ba a ye zug, tɩ sã pa Mohammad ye (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga). A Musã ne a Mohammad, (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) b Wẽnda taab yel wʋsg pʋgẽ, sẽn yi yel-kãeesã pʋgẽ:

-B yiibã fãa yʋyã sɩngda ne gʋls-bil a yembre (M).

-b yiibã fãa wẽnda taaba, b sẽn rogb toto wεεngẽ la b furẽ, la b tʋʋmẽ la b kũumẽ.

-b yiibã yembr fãa ra yaa Nabiyaama la tẽntʋʋma la bʋ-bʋʋda la taoor-soaba la tẽng-soaba, la Sãri (Charia) soaba.

D sã n na n ges nẽng a to yεsã, d mikdame t'a Yiisa pa wẽnd a Musã ye, yel wʋsg pʋgẽ: a YiYiisa pʋgdbã getalame t'a yaa Wẽnd maa Wẽnd biiga, la a pʋgdbã la a tʋʋmdã la a baasgã pa yɩ wa a Muusã ye. Wala a Yiisa sẽn pa fur me, la a pa bʋ a nẽbã me, a pa zab zab-laasẽ wa a Musã ye, wala Gaf-yɩlẽngã sẽn togsã (Ingiilã).

La yel sẽn sõmb tɩ d tẽenge, yaa sẽn wa Gaf yɩlẽngã pʋgẽ (tɩ nabiyaam sẽn yi bamb ma-biisã pʋgẽ, rat n yeelame tɩ yaa nabiyaam sẽn yi a ɭsraa-ɩɩl koambã mabiisẽ wã, (rat n na yeelame tɩ yaa sẽn tũ ne a nabi ɭsmaa-ɩɩl sore (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga).

Sẽn paasd kibae-kãnga, a Yiisa kõo sũ-noogr kibare kaset-paallã pʋgẽ, sẽn yi gaf yɩlẽmdẽ wã " Tɩ sõngd a to" n wate. A Yiisa yeela vẽenega " : Ad a na n koo yãmb songd a to" kaset-paallã, a Zã sebrã pʋgẽ, 14:16. (Leb n ges a Zã sebrã pʋga 16:7-4).

Rẽnd sã n yaa woto, and la nabiyaam sõngdg a to wã sẽn wat a Yiisa Loogr poorẽ wã?

Moeembã bãndgba kengda koεεga tɩ ad yaa a Mohammad bala (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) tɩ bala yẽnda n pids sũ-noog ning a Yiisa sẽn kõ tõnd a Kibarã, sabab-rãmb wʋsg yĩnga, d na togsa sãnda.

● A Yiisa yeelame: Ad a na n koo yãmb songd a to" a Zã sebrã pʋgẽ, 14:16. Moeembã bãngdeb sãnda togsdame tɩ ad (birkilitos) yẽgrã Gεrεk rãmbã gom pʋgẽ rat n na n yeelame tɩ (b sẽn pẽgd a soaba, maa b sẽn waoogd a soaba) la rẽndame n yaa Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) yʋʋre.

● Ad a Yiisa sẽn biligd tɩ "songd a to wã" pa tõe n yɩ Vʋʋsem sõngo ye, bala kirs nebã Loεεg pʋgẽ Vʋʋsẽm sõngo be yεl a tãabã loεεg pʋgẽ - Ba la big la vʋʋsẽm sõngo- sã n yaa kirs nebã sẽn kõt sɩda ne loεεg kãees ab tãabã, la a ra beeme t'a Yiisa na n pa wa ye, la a Yiisa tẽntʋʋmdbã pʋgẽ, sã n yaa ne Gaf yɩlendã -biiblã- sẽn togsã. La sã n yaa ne b sẽn kõ a soab kibarã, a wata a Yiisa poorẽ.

●Sẽn le paasde, Ad a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) waame, n na n bugs nebã n yi Wẽn-kɩɩsgo la zunuub tʋuma, la a sãgend-ba ne manegr tʋʋm la sõma, la tʋʋm-sõmse.

● Sɩd la hakɩɩka, a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) togla neba n tʋg sɩd vẽenega, sã yaa ne sẽn kẽed Wẽnd wεεngẽ, sẽn yaa Yembrã, n yaa Sɩdã, Wala a sẽn leb n pεεg-ba n tʋg vʋɩɩmã hakɩɩka, la raab ning sẽn be a pʋgẽ wã, la kũumã hakɩɩka, la beog daarã, la vʋɩɩmã sẽn ka saabã, la zẽng sẽn pa rẽnda, sẽn yaa hakɩɩk-rãmba, la yεl wʋsgo.

● Wala a sẽn leb n kõ tõnd kibae (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) la kibae bεda, la yel-soalm wʋsgo, Wẽnd ning sẽn tʋms-a wã, sẽn n kõ-a la A karm-a.

● A Mohammad ra yɩɩme n pa gomd ne a yõor yam-leoog ye, a gomda bũmb ning a sẽn wʋmd la a reegd Wẽnd nẽngẽ, Wẽnd ra kõt a Mohammade kibare Lingiilã-bbɩɩblã- pʋga A sẽn togs a Yiisa, a Zã sebrã pʋgẽ 16-7:4). La Wẽnd (A naam yɩlg n zẽke) a tʋms A goamã, sẽn yaa Kʋr-Aan Wagallã n tʋg a Mohammad nengẽ (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) a Mohammad ra yɩɩme n karemd Kʋr-Aanã ne Wẽnd Yʋʋre: (Bismil Laahi Arrahmani Arrahɩɩm).

La wãnde yaa kiba-kẽeg a to, sẽn gom a Mohammad yelle Gaf-Yɩlengã-Tawraatã- pʋgẽ, gʋls a pʋgẽ " Ad a na n goma ne Wẽnd Yʋʋre . Sãfar Tasniya -ashaah, gom-nẽng 18 zĩigẽ, gom-buk 19) la hakɩɩk pʋgẽ, ad Kʋr-Aan wagallã sʋʋrã-rãmbã sɩngdame " ''Bismil Laahi Arrahmani Arrahɩɩm".

Sɩd la hakɩɩka a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) ne Kʋr-Aan Wagallã pẽga a Yiisa, pẽgr sẽn zẽke, la moeembã me sẽn zɩsgsda a Yiisa wã yĩngã, yaa rẽ n so tɩ b nõng-a wã la b waoogdã wã, kɩtame tɩ b pʋt b koambã t'a Yiisa.

Sẽn paasd sẽn togsã, yahuud-rãmbã sẽn wa n sok a Zã (Yahya) Ʋmdani, ne b koεεga, an la foo? a (Yahya) leokame: M pa a sɩɩs-tɩ-maag –zeezi- ye, tɩ wakat-kãnga b soak- a-lame: la fo yaa ana? Rẽnd fo yaa a bizaa (ɭlyaas) wae? T'a yeel, "m pa yẽ ye" rẽ yĩnga yaa foo la nabiyaam ningã bɩɩ? T'a leoke: "a yae!". A Zã sebr 1:19.

Rẽnd moeembã bãngb sãnda kengdame n paasdẽ yεsa, tɩ Lingiilã goama bamba sẽn togsdã, yaa nabiyaam a Mohammad bala (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) " rẽ yĩnga foo la nabiyaam ningã bɩɩ? T'a leoke: "a yae!". Sã n yaa woto, an la nabiyaam kãnga? Ne vẽenem fãa, (ad yaa yẽ la nabiyaamã).

A pa teesd a Yahya Ʋmdani ye , pa a Yiisa sẽn yaa Sɩɩs-tɩ-maagã me ye. Wala a Yahya sẽn sãk n yeel goam ning sẽn loogã pʋgẽ.

Rẽ yĩnga sõmbame tɩ sẽn baooda sɩda ne yam la bas-m-yam la pʋ-peelem t'a sok a meng n gese: an la nabiyaamã? An la nabiyaam-sɩd ninga sẽn wa a Yahya ne a Yiisa poorẽ wã (Pʋʋsg la tɩlgr be b yĩnga), n taasd tẽntʋʋdmã yẽgre sẽn yaa yɩlendã, sẽn kẽed ne Wẽn-Yemgã Wεεngẽ, sẽn yaa a Yembr n pa tar lagm-n-taag ye? Ad yẽ yaa a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga).

Woto yaa neb-sãnda sẽn gom a Mohammad zugu:

Sɩd la hakɩɩka b gomame la b gʋls nabiyaam a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) zugu, yεl wʋsgo, sẽn sɩng kʋdgo, la m sẽn na n togs ka wã, neb-sãnda sẽn yaa Yʋɩ-rãmba, la neb b sẽn mi.

A Lamartine -sẽn yaa farans ned, n yaa kʋdem la romã gʋslsdã, n le yaa politik neda- yeelame: (Sã n mikame tɩ yaa ne tʋlsem bedrem, la sɩlfãnta sẽn paoode, n lagm biis sẽn pa wẽnd a taaba, n yaa yεl nins b sẽn na mãg ninsãal yamã bedremã, an n tar sũ-kεglem n tõe mak nin-bedr duni-kãnga pʋgẽ sẽn yaa a Soab fãa ne a Mohammad?)

A Lamartine baas a koεεgã n yelle "la sã n yaa ne magb nins b sẽn tõe mak ne bũn-naandsã bedremã, sõmba ne tõnd tɩ d sok-d mens n gese, rẽ yĩnga ninsãal n be zɩslem sẽn yɩɩd-A?"

Maεεkel Hart (Muchael H. Hart) yeela a gafã pʋgẽ (the 100: Ranking of the world's most influential persons in history): " ad mam sẽn yãk a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) n ning taoore duni wã neb sẽn yɩɩd vũun bũm-naandsã pʋgẽ yaa, karemdbã sãndã tõe n maana yelsolemnde, sãnda me tõe n kɩɩsame, la sɩd la hakɩɩka a yɩɩme n yaa rao ningã, tɩ yẽ a yembr tãa duni wã pʋgẽ, n tõog n põse Diin wεεngẽ la duni wεεngẽ".

A Bernaar So (George Bernarf Shaw) yeela a sebrã pʋga, (the genuine islam): M tagsg pʋgẽ, lak t'a sã n reeg duni wã yelle rũndã-rũndã, a na tõog n yidg tõnd zu-loeesã, tɩ d paam laafɩ la zu-noog ninga ninsãalbã sẽn sɩndeg n getẽ wã".

Mahatma Gandi yeelame: "sɩd la hakɩɩka mam sãkame moasã sãkr tεkẽ, tɩ ad sʋʋgã pa yɩ sor ning Lɩslaoongã sẽn tuk n paam a zugendã bal ye, la ad rẽ yɩɩme tẽntʋʋmã nana wã la a sɩdã, a pʋlensã pʋgẽ, la a mõdgrã la a pʋ-peelemã maaneg ne a zoa-rãmbã la a pʋgdbã, la a raodã, n lagm ne bas-m-yam ning sẽn pa tar to ne a soabã la a tẽntʋʋdmã".

A Goeet (l'Alleman Goegh)- Sẽn yaa Almaẽ seb gʋsldã- yeelame: " A yaa nabiyaama a pa yɩɩn-yɩɩnd ye, rẽnd sã n yaa woto, yaa tɩlae tɩ b rɩka Kʋr-Aanã tɩ yaa saasẽ gafo, pa gaf ninsãal sẽn gʋls kareng la reem yĩng ye".

A porfesεεr Zon –John Esposio- (sẽn yaa Karen-saamb sẽn yaa Amirik neda, dĩinã pʋgẽ la temsã ne taab zood wεεngẽ): yeela a sebrã yiis paalgã pʋgẽ, b sẽn boon tɩ -Lɩslaoongã : N yaa so-tɩrga, a Mohammad (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) yɩɩ Diinã ninbedr a yembre, la nabiyaam-dãmbã, la Diin-dambã tilgdbã a yembre, la sɩd la hakɩɩka a zʋgdã la a nedemdã sẽn pa tar to wã, yɩɩ sabab tɩ neb tusa sẽn deng taoore tall bas-m-yam la lallgo sẽn pa tar bilgri ne-a. Ad a sẽn tõog n tak pʋgdbã wʋsgã la a tilg zãma la tẽngã, n tõog tẽng gillã, vũun kãnga, d tõe n yeelame tɩ woto pa a sẽn yɩ zab-mita, wal yam bedr soaba bal ye, la ad yaa hakɩɩk sẽn wiligd yεs t'a yɩɩ ned sẽn pa ninzaall ye…la a yɩɩ nin-bãan-zoεt me, Zõn - (John Esposio)- 2004.

A Zõn leb n vẽnegame tɩ ad a " Mohammad pa yɩ n yaa Lɩslaoongã tɩʋʋsd ye, a pa sɩng Diin paall ye".

A Zõn kenga hakɩɩk-kãnga -Lɩslaoongã sẽn wa ne manegrã-, ad boolllã leb n yɩɩme yεsã n tʋgd bas-m-meng zãng n kõ Wẽnd, la a sãgellã tũubu, a sẽn tʋsm toto wã, a tʋms-baasdgã pʋgẽ sẽn pidã, n tʋg a Mohammad nẽngẽ nabiyaam-dãmba baasdgã la b pidsdã. Rẽnd sã n yaa ne a Mohammad, Lɩslaoongã pa yɩ n yaa loε-paall ye, la ad yaa loε-sõng ning sẽn deng taoorã palmsgo.

Nabiyaam hadiis rãmbã sẽn be neere:

-(Gom song yaa doaaga) Bʋhaarɩ

- (Fo sẽn na yõgm f noor f ma-biig taoore yaa doaag n kõ fo) Tɩrmiizi.

-(Ad yãmb sʋka sẽn yɩɩd b tɩrlem, yaa sẽn yɩɩdb ne zʋg-sõngo) Bʋhaarɩ

-( Yiis bũmb sẽn tõe n nams ned sor zugu, yaa doaaga) Bʋhaarɩ la a Muslim

-(Lɩɩmaoong sẽn yɩɩd sõmblem, yaa sugr la bas-tɩ-loogo) Bayhakɩ, t'a Albaani manega.

-(rao n sok nabiyaamã (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) Lɩslaoongã tʋʋm song sẽn yɩɩd yaa bʋgo, "Yaa f rɩlg rɩɩbo, la f ningd Sãllem f sẽn mi a soaba la f sẽn pa mi a soaba" Bʋharɩ

Sẽn paasd rẽnda, Wẽnd Tẽntʋʋm (Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga) yeelame yεsã:

-(Yoalsdbã, Arrahmaan Naab yolsd-b lame, yols-y sẽn bee b tẽngã, tɩ sẽn be a Sãasẽ wã na yols-yã). Attirmiizi

-(Yãmb yen-kam fãa pa na n kõ sɩda, hal t'a tɩ wa nõng ne a ma-biiga, a sẽn nõng ne a mengã) Bʋhaarɩ, Muslim

-(Muunin pa nẽd ning sẽn dita n tɩge, t'a yak be a kɩreng tɩ kom yaa sẽn tara ye) Baykakɩ, t'a Al-bani manega

-(Ad pa yõk-n-lub la raood ye, ad raood yaa sẽn tõe a menga a sũ- yikr wakato) Muwata Malik.

-(Ad Wẽnd pa get yãmb yĩisa ye, a leb n pa get y sʋʋrgã ye, la ad yaa yãmb sũyã la A gεta) Muslim.

-(Ad yãmb ned sẽn yɩɩd sõmblem, yaa sẽn yɩɩda manegr ne a zak rãmba, la maam n yɩɩd yãmb fãa ne m zak rãmb manegre) Tirmiizi

-(Sẽn yɩɩda tɩrlem yãmb pʋgẽ, yaa sẽn yɩɩd a ne sõmlem a pagbẽ) Tirmiizi, ɭbn maaga

-(La neba sẽn yɩɩd sõmblem, yaa sẽn nafd b nebã n yɩɩdã) Daar kutni, t'a Al-baani maneg-a.

Wãnde yaa wa bilgr bala, sẽn yi nabiyaamã goam pʋgẽ, sẽn yaa neebã, la yaa wa sãnmã.[1] - sɩd-kõnk rapã