हज्जका थरीहरू र शर्त एवं मीकातहरू

विशेषता

यस आडियोमा एहरामका लागि मीकातहरू (स्थानहरू) र हज्जका थरी एवं शर्हतरूको बारेमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ