हज्जका आधारहरू र अनिवार्य कार्यहरू

विशेषता

यस आडियोमा हज्जका आधारहरू र अनिवार्य कार्यहरू र त्यससित संलग्न समस्त कुराहरूको बारेमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा विस्तृत जनकारी गराइएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ