पवित्रता र नमाज़का विधिहरूको विवरण

विशेषता

आफ्ताब ज्यूले यस बक्तब्यमा पवित्रता र नमाज़का विधिहरू एवं तरीकाको विस्तृत जान्कारी गराउनु भएकोछ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्