इस्लामका केही महत्वपूर्ण विशेषताहरू

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

विशेषता

यस बक्तब्यमा इस्लामका केही विशेषताहरू वर्णन गरिएको छ र इस्लाम नै शान्तिको धर्म हो प्रमाणित गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ