शौवालको वर्त

विशेषता

यस आडियोमा शौवाल महिनाको वर्तको श्रेष्ठता र त्यसको पुण्यको वर्णन कुरआन र हदीसको प्रकाशमा गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ